มาใหม่!! กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับสมัครรวม 271 อัตรา 1-8 เมษา 2557 กรมอุทยานแห่งชาติ เปิดสอบ 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาใหม่!! กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับสมัครรวม 271 อัตรา 1-8 เมษา 2557 กรมอุทยานแห่งชาติ เปิดสอบ 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กรมอุทยานแห่งชาติ เปิดสอบ 2557

กรมอุทยานแห่งชาติ เปิดสอบ 2557

ล่าสุด!! กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวนรวมทั้งสิ้น 271 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถสมัครสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต (internet) ที่เว็บไซต์ http://job.dnp.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเว้นวันหยุดราชการโดยให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบดําเนนการตามขั้นตอน ดังนี้…..

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริการ

(1) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จํานวน 30 อัตรา
(2) เจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 30 อัตรา
(3) เจ้าหน้าทการเงินและบัญชี จํานวน 3 อัตรา
(4) เจ้าพนักงานธุรการ จําวน 36 อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(5) เจ้าหน้าทบริหารงานทั่วไป จํานวน 27 อัตรา
(6) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 40 อัตรา
(7) นักวิชาการป่าไม้ จํานวน 24 อัตรา
(8) นิติกร จํานวน 25 อัตรา
(9) เจ้าหน้าทระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 30 อัตรา
(10) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จํานวน 5 อัตรา
(11) นักวิชาการสัตวบาล จํานวน 10 อัตรา
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

(12) วิศวกรโยธา จํานวน 3 อัตรา
(13) สถาปนิก จํานวน 3 อัตรา
(14) สัตวแพทย์ จํานวน 5 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 271 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1) ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของสํานักงาน ก.พ. โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.ocsc.go.th —>
การเข้ารับราชการ —> การรับรองคุณวุฒิ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2557

การรับสมัคร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะรับสมัครสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต (internet) ที่เว็บไซต์ http://job.dnp.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเว้นวันหยุดราชการโดยให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบดําเนนการตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://job.dnp.go.th จากนั้นคลิกเลือกเมนู ใบสมัครออนไลน์
อ่านขั้นตอนการสมัคร จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อคลิกที่นี่] เพื่อสมัครสอบ

2. กรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [ต่อไป]

3. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” กรุณาตรวจทานข้อมูลของท่านว่าครบถ้วนและถูกต้อง

กรณีที่ข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วนแล้วกดปุ่ม [ส่งใบสมัคร]
กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม [แก้ไข] จากนั้นระบบจะแสดง “แบบฟอร์มใบสมัคร” เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
(สำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุนท่านอาจจะต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง)
4. คลิกปุ่ม [สั่งพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและใบชำระเงิน] ระบบจะแสดงหน้าเว็บที่มีข้อมูลของท่านตามที่ท่านระบุ และแบบฟอร์มชำระเงิน

หากท่านต้องการพิมพ์เอกสาร หรือต้องการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร กรุณาคลิกปุ่ม [พิมพ์]
หากท่านต้องการบันทึกเอกสาร กรุณาคลิกปุ่ม [บันทึก]
หรือหากท่านไม่ต้องการดำเนินการใดๆ กรุณากดปุ่ม [กลับหน้าหลัก]
5. ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครแล้ว แต่ไม่สามารถพิมพ์หรือบันทึกใบสมัครได้ในครั้งแรก ท่านสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครได้ในภายหลัง
(เฉพาะผู้ที่คลิกปุ่มส่งใบสมัครแล้วเท่านั้น) โดยเข้ามาที่เว็บเพจ จากนั้นคลิกเมนู “พิมพ์ใบชำระเงิน” ที่เมนูด้านซ้ายโดยกรอกเลขที่บัตรประชาชนและรหัสที่แสดงในหน้าเว็บเพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน

6. ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์ม “ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment” ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อย แล้ว ผู้สมัครจะต้องเก็บเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการสอบไว้เป็นหลักฐาน

ข้อควรระวัง
ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน กรุณาตรวจสอบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิง ตลอดการสอบ การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม
[ส่งใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ
จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

สมัครสอบคลิก!!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 2557 >>>>
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คลิก!!!
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระเบียบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คลิก!!!

Tags: , , , , ,