มาใหม่! สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครงาน รวม 300 อัตรา 22-24 กันยายน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

มาใหม่! สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครงาน รวม 300 อัตรา 22-24 กันยายน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดําเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง เหมาบริการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หนังสือสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๑๐๐/๒๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ และประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง เหมาบริการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. รายละเอียดตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือก
๑.๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย จํานวน ๑๘๑ อัตรา
(ระดับปริญญาตรี)
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่จะปฏิบัติ อัตราค่าจ้าง
(รายละเอียดตามเอกสาร ๑ แนบท้ายประกาศ)

๑.๒ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย จํานวน ๑๓ อัตรา
(ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี)
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่จะปฏิบัติ อัตราค่าจ้าง
(รายละเอียดตามเอกสาร ๒ แนบท้ายประกาศ)

๑.๓ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จํานวน ๕๒ อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่จะปฏิบัติ อัตราค่าจ้าง
(รายละเอียดตามเอกสาร ๓ แนบท้ายประกาศ)

๑.๔ ตําแหน่งแม่บ้าน
จํานวน ๔๕ อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่จะปฏิบัติ อัตราค่าจ้าง
(รายละเอียดตามเอกสาร ๔ แนบท้ายประกาศ)

๑.๕ ตําแหน่งคนสวน
จํานวน ๒ อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่จะปฏิบัติ อัตราค่าจ้าง
(รายละเอียดตามเอกสาร ๕ แนบท้ายประกาศ)

๑.๖ ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
จํานวน ๓ อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่จะปฏิบัติ อัตราค่าจ้าง
(รายละเอียดตามเอกสาร 5 แนบท้ายประกาศ)

๑.๗ ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ประปา
จํานวน ๑ อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่จะปฏิบัติ อัตราค่าจ้าง (รายละเอียดตามเอกสาร ๗ แนบท้ายประกาศ)

๓. การรับสมัคร
๓.๑ รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ (ในวันและเวลาราชการ)
๓.๒ ให้ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานวางแผนอัตรากําลัง กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชั้น ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน โดยสามารถสืบค้นใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.personnel.moi.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , ,