รีบสมัครด่วน! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงาน กว่า 68 อัตรา 25 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561 สมัครสอบกรมสรรพากร ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

รีบสมัครด่วน! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงาน กว่า 68 อัตรา 25 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561 สมัครสอบกรมสรรพากร ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมสรรพากรจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อตําแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ เขียนเกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต์ การจัดและบริหาร ระบบสารสนเทศ ติดตั้งชุดคําสั่งสําเร็จรูป ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูล สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการ สรรพากร วิชาการภาษี วิชาการเงินและบัญชี การตรวจสอบภาษี งานบริการผู้เสียภาษี และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จํานวน ๔ อัตรา ค่าตอบแทน วุฒิปริญญาตรี เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑.๒ ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มงานบริการ
ชื่อตําแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือ ราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํารายงาน งานธุรการและงานสารบรรณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จํานวน ๕๕ อัตรา
ค่าตอบแทน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ ๑,๒๕๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานราชการ
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระยะเวลาจ้าง นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทั้ง ๒ ตําแหน่ง ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือ https://tax.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เข้าไปที่เว็บไซต์
– http://www.rd.go.th > HOTMENU > สรรหาบุคลากร > พนักงานราชการ > หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หรือ
– https://tax.thaijobjob.com > หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและ การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป”
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด และเมื่อยืนยันข้อความที่กรอกแล้ว ระบบจะออกใบสมัครและแบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัครสอบ ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ เพื่อนําไปชําระเงิน หากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนําไปพิมพ์ภายหลัง ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้จนกว่าจะปิดระบบรับสมัครสอบ
(๔) ให้ผู้สมัครนําแบบฟอร์มการชําระเงิน (ข้อ (๓)) ไปชําระเงินค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงิน ไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภายในวัน และเวลาที่กําหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!