วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครนักเรียนพยาบาลกองทัพบกกว่า 100 อัตรา 2 มค – 17 เมษา 2561 สมัครสอบวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครนักเรียนพยาบาลกองทัพบกกว่า 100 อัตรา 2 มค – 17 เมษา 2561 สมัครสอบวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2561
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
ด้วยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียน พยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้

๑. การรับสมัครและคัดเลือก จํานวน ๑๐๐ คน
แบ่งเป็น ๑.๑ ประเภททุนกองทัพบก (เพศหญิง) จำนวน ๒๐ คน
๑.๒ ประเภททุนส่วนตัว จํานวน ๗๕ คน (เพศชายไม่เกิน ๑๕ คน เพศหญิง ๖๐ คน )
๑.๓ ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จํานวน ๕ คน

รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
๒.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ของ กระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒ มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ
คือ ๒.๒.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O – NET)” ของสํานักทดสอบทาง การศึกษา (สทศ.) จํานวน ๕ รายวิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘, ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ทั้งนี้ต้องมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ แต่ ละวิชาไม่ต่ำกว่า ๓๐ คะแนน หมายเหตุ “กรณีไม่ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ให้ใช้ผล การทดสอบวิชาสามัญ ๙ วิชาของสํานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) จํานวน ๗ รายวิชา คือ ภาษาไทย สังคม ศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า ๓๐ คะแนน
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

การรับสมัคร
สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th หรือ https://rtanc.thaijobjob.com โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่โปรแกรมกําหนดตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เมื่อลงทะเบียนสมัครฯ ทางอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครพิมพ์ (print) ใบชําระเงินค่าสมัครฯพร้อมเงินค่า สมัครจํานวน ๓๕๐ บาทต่อ ๑ คน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) ไปชําระผ่าน ธนาคารกรุงไทย (เท่านั้น) ทุก สาขาภายใน ๗ วันที่ธนาคารเปิดทําการ และเก็บหลักฐานการชําระเงินค่าสมัครฯจากธนาคารกรุงไทย ไว้เป็น หลักฐานยืนยันการเป็นผู้สมัครฯ กรณีไม่ชําระเงินค่าสมัครภายใน ๗ วัน ระบบจะลบข้อมูลการลงทะเบียนสมัครฯ ในครั้งนั้น ซึ่งผู้สมัครฯต้องลงทะเบียนใหม่ (หมดเขตโอนเงินค่าสมัคร ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ นับตามเวลาปิดทํา การธนาคารกรุงไทยแต่ละสาขา)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,