วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัคร บุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2563 บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัคร บุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2563 บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563
ระเบียบการรับสมัครและวิธีการรับสมัคร เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

กล่าวนำ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสังกัดกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2501 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลทหารอากาศ สนับสนุนงานบริการสุขภาพอนามัยแก่ข้าราชการและครอบครัวของกองทัพอากาศและประชาชนทั่วไป ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจหลัก คือ ผลิตพยาบาลวิชาชีพ วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ให้การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 นี้ จะใช้ผลการสอบจากระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ร่วมกับการตรวจร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ การทดสอบความถนัด วิภาววิสัยและจิตวิทยา
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเชื่อว่ากระบวนการคัดเลือกในวิธีดังกล่าว จะทำให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพ และนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศอย่างเสมอภาคและยุติธรรม

การจัดการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสภาการพยาบาล ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) สังกัดกระทรวงกลาโหม
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เวลาการศึกษา 4 ปี แบ่งเป็น 4 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาทหาร นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้นำ และการเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวนนักเรียนที่รับ
จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกรวม 64 คน แยกตามประเภททุน ดังนี้
ทุนกองทัพอากาศ
– เพศหญิง จำนวน 34 คน
– เพศชาย จำนวน 6 คน

ทุนส่วนตัว
– เพศหญิง จำนวน 24 คน

คะแนนวิชาการ
ใช้คะแนน 4 ส่วน ซึ่งประกอบด้วยผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX : Grade Point Average) ความถนัดทั่วไป (GAT : General Aptitude Test) การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานวิชาชีพและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์(PAT2 : Professional and Academic Aptitude Test) และผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test )

การรับสมัคร
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ก.พ.63 ถึง วันศุกร์ที่ 17 เม.ย.63
ผู้สมัครสามารถอ่านข้อมูลระเบียบการรับสมัครฯ ทางอินเทอร์เน็ต และสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดที่เว็บไซต์ http://nc-rtaf.thaijobjob.com, http://www.nc.rtaf.mi.th การสมัครให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
– กรอกข้อมูลการสมัครในใบสมัครให้ครบถ้วน (ตามผนวก ก)
– การชำระเงินค่าสมัคร จ านวน 450 บาท (ค่าสมัคร 370 บาท และค่าด าเนินการ 30 บาท ค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้ธนาคาร 30 บาท และค่าบริการ SMS แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครอีก 20 บาท) ภายใน 7 วัน หลังจากกรอกข้อมูลการสมัคร(ถ้าไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระเงินใหม่และดำเนินการชำระเงินค่าสมัครได้) ชำระเงินค่าสมัครได้ 2 ช่องทางดังนี้
– พิมพ์ใบชำระเงินและนำไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ในเวลาทำการของธนาคาร
– ระบบ Internet payment (KTB netbank / Krungthai Next) ตลอด 24 ชั่วโมง ปิดรับชำระเงิน 20 เม.ย.63 เวลา 22.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,