ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครนายทหารประทวน รวม 240 อัตรา 21-24 มกราคม 2563 สมัครสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่ 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครนายทหารประทวน รวม 240 อัตรา 21-24 มกราคม 2563 สมัครสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่ 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศศูนย์การทหารปืนใหญ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
เพื่อบรรจุให้หน่วยในส่วนกําลังรบ และหน่วยในส่วนสนับสนุนการรบ เหล่า ป. ประจําปี ๒๕๑๓
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหาร กองประจําการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วย ทหารปืนใหญ่ ในส่วนกําลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ เหล่า ป. จํานวน ๒๔๐ อัตรา ดังนี้

ข้อกําหนด
– ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ ๑.๒ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้อง สิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
– เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจําเหล่าทหารปืนใหญ่ ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น สิบตรี รับเงินเดือน รวมค่าครองชีพชั่วคราว และได้รับเครื่องแต่งกายตามที่กองทัพบกกําหนด
– เมื่อได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว จะต้องเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียม นายสิบชั้นต้นสําหรับทหารกองหนุน เหล่าทหารปืนใหญ่ เป็นเวลา ๑๒ สัปดาห์ หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับการปรับย้ายไปรับราชการในหน่วยต่าง ๆ ของส่วนกําลังรบ ตามผลการฝึกอบรมและความเหมาะสม กรณีไม่สําเร็จการศึกษา กองทัพบก จะดําเนินการตามมาตรการทางการปกครอง ทางวินัย หรืออาจดําเนิน การให้ออกจากราชการก็ได้
– กรณีตรวจสอบวุฒิการศึกษา ตามข้อ ๑.๒ และประวัติอาชญากรรม หากตรวจพบ ภายหลังว่า ไม่ถูกต้องจะถูกปลดออกจากราชการทันที

วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
– รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ – ๑๔๓๐ สามารถขอรับใบสมัครและ สมัครด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
– สถานที่รับสมัคร ห้องเรียนหมายเลข ๑๐๔ กรมนักเรียน โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights