ศูนย์ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวม 120 อัตรา 1 ตุลาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ศูนย์ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวม 120 อัตรา 1 ตุลาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ต้องการเพิ่ม จํานวนและพัฒนาศักยภาพ อปพร. เพื่อให้มีกําลังที่เพียงพอ มีขีดความสามารถ และศักยภาพ รวมทั้งเป็นกําลัง หลักในการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จําเป็นเร่งด่วน หรือเกิดเหตุ สาธารณภัยความ รุนแรงระดับ ๒ (ระดับจังหวัด) รวมทั้ง สนับสนุนภารกิจด้านอื่นๆ ของจังหวัด เช่น งานปีใหม่ และงานกาชาด, งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา, งานราชพิธีและรัฐพิธีสําคัญ ฯลฯ ปัจจุบันมีสมาชิก อปพร.ในสังกัด เพียง ๒๗ คน ซึ่งมีจํานวนน้อยไม่เพียงพอ และไม่ทันต่อสภาวะการด้านสาธารณภัย ที่เปลี่ยนแปลงไป และนับวันจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านอัตรากําลัง อปพร.ของศูนย์ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัวในการสั่งใช้หรือระดมกําลัง อปพร.กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือ จําเป็นเร่งด่วน รวมทั้งนับสนุนภารกิจด้านอื่น ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี อาศัยอํานาจตามข้อ ๒๔ แห่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๓ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุบลราชธานี จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจําศูนย์ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน ๑๒๐ คน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครให้แจ้งขอและยื่นใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานประกอบ การรับสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี/สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี ขั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี ได้ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ สํานักงานป้องกัน และบรรเทาสาธรณภัยจังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๔๕๓๔ – ๖๓๕-๗ หรือ ว่าที่ร้อยตรีเรวัฒน์ สุนทรสถาพร ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๑๕๗-๕๔๓๗-๕ และนายอดิศร บุญมาก ตําแหน่ง วิศวกรเครื่องกลชํานาญการ หมายเลขโทรศัพท์๐-๔๗๒๔-๐๑๘๘

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,