สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 23 อัตรา บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบสถาบันการบินพลเรือน ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 23 อัตรา บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบสถาบันการบินพลเรือน ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือก เป็นพนักงาน ในตําแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และการแต่งกายของผู้สมัครสอบ
– ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.catc.or.th หรือ http://catic.thaijobjob.com ให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าธรรมเนียม ธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จํานวน ๓๐ บาท ได้ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
– ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม ความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด หรือเหตุผล ใด หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบ ตามประกาศรับสมัครสอบนี้ สถาบันการบินพลเรือนจะถือว่าการสมัครสอบ และการได้เข้าสอบครั้งนี้ เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต
– การสมัครสอบตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติ วาด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู้สมัครสอบคนใดจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้า พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,