สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัครลูกจ้าง บัดนี้-23 พ.ค. 2555 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัครลูกจ้าง บัดนี้-23 พ.ค. 2555__ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัคร 2555 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 08/05/55___ สำหรับข่าวการรับสมัครงานข่าวนี้ มาจาก สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม คะ โดยเปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาตามสัญญาจ้างเหมาบริการ รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – 23 พ.ค. 2555 คะ ลักษณะงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ผู้ที่สนใจข่าวการรับสมัครของ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สมัครงาน 2555 สามารถติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้คะ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัคร 2555 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สมัครงาน 2555

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัคร 2555


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัครลูกจ้าง บัดนี้-23 พ.ค. 2555 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สมัครงาน 2555

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ประกาศ รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้-23 พ.ค.55)
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัคร 2555 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สมัครงาน 2555
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างเหมาตามสัญญาจ้างเหมาบริการ ดังนี้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัคร 2555 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สมัครงาน 2555
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ
งานจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม
คุณสมบัติ
– วุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัคร 2555 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สมัครงาน 2555
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติ

– วุฒิปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัคร 2555 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สมัครงาน 2555

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติวิทยาศาสตร์
ณ ศูนย์บริหารจัดการวัตถุพยาน
คุณสมบัติ
– วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ในสาขาชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยาประยุกต์ พันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ อณูชีววิทยา อณูพันธุศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ นิติวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัคร 2555 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สมัครงาน 2555
ติดต่อ
สนใจยื่นสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา และใบรับรองแพทย์ตัวจริง) ได้ที่ งานบุคคล กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 8 อาคาร บี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัคร 2555 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สมัครงาน 2555
หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2142-3480 , 84 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัคร 2555 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สมัครงาน 2555
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัคร 2555 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สมัครงาน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram คะ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัคร 2555 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สมัครงาน 2555

Tags: , , , , ,