สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัครบุคคล 6 อัตรา บัดนี้-16 ม.ค. 2556 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัครบุคคล 6 อัตรา บัดนี้-16 ม.ค. 2556 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัคร 2556 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19/12/2555 สำหรับข่าวการรับสมัครงานวันนี้ นานๆ จะเปิดรับสักครั้งคะ มาจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ม.ค. 2556 หากท่านสนใจ อยากทราบข้อมูล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556 เพิ่มเติม สามารถเข้ามาอ่านได้ทั้งหมดจากลิ้งก์ด้านล่างนี้เลยคะ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัคร 2556 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัครบุคคล 6 อัตรา บัดนี้-16 ม.ค. 2556 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา บัดนี้ – 16 ม.ค. 2556
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัคร 2556 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ. มีภารกิจในการประเมินระบบงาน และรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สถาบันมีความประสงค์ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ม.ค. 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัคร 2556 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการระบบคุณภาพ
สำนักประเมินและรับรอง    4 อัตรา
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัคร 2556 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556
ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการ
สำนักส่งเสริมการพัฒนา    2 อัตรา
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัคร 2556 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556
ตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
สำนักวิชาการและบริหารการเปลี่ยนแปลง  1 อัตรา
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัคร 2556 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการระบบคุณภาพ
กลุ่มงานประเมินและรับรอง  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานพยาบาล เพื่อประเมินระดับการพัฒนา
2. วางแผนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
3. วิเคราะห์รายงานความก้าวหน้าของสถานพยาบาล
4. ให้คำปรึกษากระบวนการคุณภาพเบื้องต้นกับสถานพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง
5. บริหารโครงการและบริหารจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัคร 2556 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ชายหรือหญิง  อายุไม่เกิน 45 ปี
2. การศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล และหรือบริหารโครงการ อย่างน้อย 3 ปี
4. มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัคร 2556 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556
ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการ   กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วางแผนการปฏิบัติงานโครงการและติดตามประเมินผลโครงการ
2. จัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการและสรุปเนื้อหาเชิงวิชาการ เสนอแก่หัวหน้างานและทีมผู้บริหาร
3. จัดทำงานวิจัยเพื่อนำไปพัฒนาระบบงานของสถาบัน
4. จัดทำสื่อและฐานข้อมูลความรู้เชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่หน่วยงานภายในและภายนอก
5. สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการประสานการทำงานร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัคร 2556 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556
คุณสมบัติเฉพาะ
1.  ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. การศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยและถอดบทเรียน อย่างน้อย 1-2 ปี หากเคยผ่านการทำงานชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความละเอียด รอบคอบ มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและมีทักษะในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัคร 2556 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556
ตำแหน่งที่ 3  เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ Lotus Notes
2. ทดสอบระบบที่ออกแบบให้ดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
3. ดำเนินการอบรมผู้ใช้งานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัคร 2556 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรม Lotus Notes ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
3. ประสบการณ์ในการพัฒนาและดูแลบริหารจัดการฐานข้อมูลบน Lotus Notes ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. สามารถใช้เครื่องมือ Notes Designer ได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้และทักษะด้าน ระบบฐานข้อมูล MS-SQL, Crystal Report, SQL Reporting
6. มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ดี
7. มีผลงานของตนเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ได้รับ Certificates การพัฒนา Lotus Notes จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
9. กรุณาส่งผลงานประกอบการสมัครงาน 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัคร 2556 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
3. สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
4. มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน
5. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน
7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
8. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
9. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
10. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการหรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัคร 2556 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556
การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์  หรือสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เลขที่ 88/39 ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ  (ภายในกระทรวงสาธารณสุข ซอย 6)  ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000  โทรศัพท์ 0-2832-9427
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัคร 2556 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  16 มกราคม พ.ศ. 2556
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัคร 2556 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556
เอกสารประกอบการรับสมัคร
1. ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th
2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
3. ประวัติย่อ ( Resume )
4. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง และสำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript)
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
7. หลักฐานการทำงาน หรือ หนังสือรับรองการผ่านงาน
8. สำเนาใบผ่านทหาร (สด.8 สด.43) หรือหลักฐานได้รับการยกเว้น สำหรับผู้สมัครเพศชาย
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัคร 2556 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556
วิธีการคัดเลือก
สถาบันฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ทึ่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่สนใจ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สุด

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัคร 2556 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รับสมัคร 2556 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สมัครงาน 2556

Tags: , , , , , ,