สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กว่า 18 ตำแหน่ง 11-17 มิถุนายน 2561 สมัครสอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน 61
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กว่า 18 ตำแหน่ง 11-17 มิถุนายน 2561 สมัครสอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน 61
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะกลุ่ม และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และมติคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นสมัครได้ทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านหน้าเว็บไซต์สถาบันวิทยาลัยชุมชน www.bcca.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัคร” หรือ https://bcca.thaijobjob.com โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , ,