สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครงานรวม 16 อัตรา บัดนี้ถึง 21 พย 2557 สมัครสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครงานรวม 16 อัตรา บัดนี้ถึง 21 พย 2557 สมัครสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 2558

สมัครสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 2558

ล่าสุด!! สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคลากร ในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักบริหาร อาคารจีพีเอฟ ถนนวิทยุ ชั้น 16 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ในวันเวลาราชการ ( 08.30 – 16.30 น)…..

ประกาศสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคลากร

ด้วยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานให้กับสถาบัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานประชุม 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 4 อัตรา
5. ตำแหน่งนักจัดจ้างงานทั่วไป 2 อัตรา
6. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 1 อัตรา
8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด 1 อัตรา
9. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
10. ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา
11. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักบริหาร อาคารจีพีเอฟ ถนนวิทยุ ชั้น 16 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ในวันเวลาราชการ ( 08.30 – 16.30 น)

คุณสมบัติของทั่วไปของผู้สมัคร
– ได้รับปริญญาตรีขึ้นไปหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือในสาขาวิชาที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– มีสัญชาติไทย
– มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
– สามารถท างานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
– ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
– ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
– ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , ,