ด่วน!! กรมศุลกากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 50 อัตรา 8 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน!! กรมศุลกากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 50 อัตรา 8 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
ด้วย กรมศุลกากร จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
๑.๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๑.๓ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑.๔ ตําแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
จํานวนตําแหน่งที่ว่าง และเงินเดือนที่จะได้รับ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ – ๔

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่กรอกไว้สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!