กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ 19-27 ก.ค. 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานธุรการ 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ 19-27 ก.ค. 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานธุรการ 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17/07/2555 เอาหละคะ สำหรับการรับสมัครงานข่าวนี้ มาจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 – 27 ก.ค. 2555 นี้นะคะ ท่านที่สนใจ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 สามารถติดตามอ่านรายละเอียกเพิ่มเติมได้จาก link ที่เรานำมาฝากกันนะคะ สำหรับท่านทีสนใจ สมัครงานธุรการ 2555 ก็สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดได้เช่นกันคะ
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานธุรการ 2555

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555


กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ 19-27 ก.ค. 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานธุรการ 2555

กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ระหว่างวันที่ 19 – 27 ก.ค. 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานธุรการ 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งพนักงานธุรการ ระหว่างวันที่ 19 – 27 ก.ค. 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานธุรการ 2555
ชื่อตำแหน่ง :
พนักงานธุรการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานธุรการ 2555
อัตราเงินเดือน :
11,160 บาท
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานธุรการ 2555
ประเภท :
บริการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานธุรการ 2555
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานธุรการ 2555
ระดับการศึกษา :
ปวส.
รมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานธุรการ 2555
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานธุรการ 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป ได้แก่ ลงทะเบียนการรับ-ส่งหนังสือของสำนักงานทั้งภายในและภายนอก จำแนกประเภทเอกสาร หนังสือเวียน ระเบียบ คำสั่ง มติต่างๆ และเรื่องทั่วไป ตรวจสอบเรื่องเข้า-ออก ก่อนเสนอเพื่อทราบและลงนาม ตรวจทานหนังสือและงานพิมพ์เอกสาร ตรวจเช็ครายชื่อข้าราชการในสมุดเซ็นชื่อประจำวัน รวมทั้งผลิตเอกสารทั้งรูปแบบของการพิมพ์ การถ่ายเอกสาร และการจัดทำสำเนาดิจิตอล อัดสำเนาถ่ายเอกสาร รวบรวมสถิติข้อมูลผลงานต่างๆ
งานด้านพัสดุและครุภัณฑ์ ได้แก่ การทำเรื่องเบิกจ่ายพัสดุ การจัดซ่อมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เป็นกรรมการจัดซื้อ ตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ ของสำนักงานฯ เป็นกรรมการตรวจเช็คครุภัณฑ์ของสำนักงานฯ
งานด้านบัญชี งานด้านงบประมาณ งานด้านยานพาหนะ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานฯ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่ผู้มาติดต่อราชการ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานธุรการ 2555
วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบ
– ความรู้ทั่วไป และความรู้ที่เกี่ยวกับขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานธุรการ 2555
วิธีการประเมิน :
ข้อเขียน
– ทักษะ
ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ตามขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานธุรการ 2555
วิธีการประเมิน :
สัมภาษณ์
– สมรรถนะ
– ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่– ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ หรือรับการอบรม เพื่อ ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ – บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานธุรการ 2555
วิธีการประเมิน :
สัมภาษณ์
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานธุรการ 2555
เกณฑ์การประเมิน :
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสมรรถนะที่ 3 – 5 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานธุรการ 2555
เปิดรับสมัคร :
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานธุรการ 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ 19-27 ก.ค. 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานธุรการ 2555

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน 2555 สมัครงานธุรการ 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ


Tags: , , , , ,