ล่าสุด!! สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 3 อัตรา 25-29 มิ.ย. 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ล่าสุด!! สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 3 อัตรา 25-29 มิ.ย. 2555___ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20/06/2555___ เป็นข่าวการรับสมัครงานข่าวใหญ่จริงๆ คะ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รวม 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 25 – 29 มิ.ย. 2555 นี้แล้วหละคะ เหลือเวลาที่จะสมครเพียงไม่กี่วัน คงต้องรีบ สมัครงานประกันสังคม 2555 กันแล้วหละคะ อ่านรายละเอียดได้ด้านล่างเลยคะ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครงาน 2555


ล่าสุด!! สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 3 อัตรา 25-29 มิ.ย. 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รวม 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 25 – 29 มิ.ย. 2555
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
ชื่อตำแหน่ง :
นักวิชาการแรงงาน(สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ)
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
อัตราเงินเดือน :
14,020 บาท
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
ประเภท :
บริหารทั่วไป
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
จำนวนตำแหน่งว่าง :
2 ตำแหน่ง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๒) มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านวิชาการแรงงานอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติการเกี่ยวกับด้านการประกันสังคม เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และแรงงานและผู้ประกันตน
มีหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการ หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงานด้านแรงงาน เพื่อประมวล วิเคราะห์ และการนำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการแผนงาน/โครงการ หลักเกณฑ์ วิธีการในการบริหารงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ และการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานประกันสังคม -ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบในภารกิจการขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ -ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพนักงานราชการ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
วิธีการประเมิน :
– ทักษะ
การปฏิบัติงานด้านวิชาการแรงงานอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
วิธีการประเมิน :
– สมรรถนะ
สัมภาษณ์
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
วิธีการประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน :ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ตามการขึ้นบัญชีราชชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได้
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
ชื่อตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ)
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
อัตราเงินเดือน :
9,150 บาท
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
ประเภท :
บริการ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
ระดับการศึกษา :
– ปวช.
– ปวส.
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
๑. ได้รับประกาศนียบัติวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีขอลดวุฒิ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
๓. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ เช่น กำหนดลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ควบคุมปริมาณและคุณภาพของงานบันทึกข้อมูล ติดต่อประสานงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานประกันสังคม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบในภารกิจการขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพนักงานราชการ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
วิธีการประเมิน :
– ทักษะ
การปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
วิธีการประเมิน :
– สมรรถนะ
สัมภาษณ์
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
วิธีการประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน :

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ตามการขึ้นบัญชีราชชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได้
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555
เปิดรับสมัคร :
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> ล่าสุด!! สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 3 อัตรา 25-29 มิ.ย. 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>

แนวข้อสอบ สนง.ประกันสังคม นักวิชาการแรงงาน

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555 สมัครงานประกันสังคม 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

Tags: , , , , , , ,