[สมัครงาน ธกส 2558] ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) รับสมัครวม 8 อัตรา ปฏิบัติงานด้านระบบงานคุณภาพ นิติกร ด้านกลยุทธ์
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[สมัครงาน ธกส 2558] ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครวม 8 อัตรา ปฏิบัติงานด้านระบบงานคุณภาพ นิติกร ด้านกลยุทธ์
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สมัครงาน ธกส 2558

สมัครงาน ธกส 2558

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานธนาคารในตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานด้านระบบงานคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา พนักงานปฏิบัติงานด้านนิติกร จำนวน 1 อัตรา และ พนักงานปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์การตลาด จำนวน 6 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com ตั้งแต่วันที่ 11-25 ธันวาคม 2557 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากมีจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอกับความต้องการ ธนาคารจะขยายระยะเวลาการรับสมัครต่อไปอีกไม่เกิน 15 วัน และธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร….

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร เพื่อปฏิบัติงานด้านระบบงานคุณภาพ ปฏิบัติงานด้านนิติกร และปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์การตลาด ประจำส่วนงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานด้านระบบงานคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
ไม่สูงกว่าหรือเทียบเท่าระดับ 10 ปฏิบัติงานประจำฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ด้านบริหารธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีการประเมินในระบบประเมิน คุณภาพSEPA หรือระบบประเมินคุณภาพอื่น เช่น TQA หรือ PMQA สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบงานหรือกระบวนการทำงาน เพื่อระบุโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงได้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
– มีความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOFEL (แบบ Paper) ไม่น้อยกว่า 442 หรือ TOFEL (แบบ CBT) ไม่น้อยกว่า 94 หรือ TOFEL
(แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 42 หรือผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 หรือผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเทียบเท่ากับ TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
– มีทักษะในการประสานงานกับส่วนงานต่างๆ การนำเสนองาน และการเขียนรายงานการตรวจประเมินเชิงคุณภาพ
– สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้ และมีความทุ่มเท เสียสละ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ทำหน้าที่เกี่ยวกับ สอบทาน วิเคราะห์ระบบงานต่าง ๆ เทียบกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีพร้อมร่วมดำเนินการพัฒนากับเจ้าของระบบ งานต่าง ๆ ทำหน้าที่ตรวจประเมินภายใน จัดทำรายงานผลการ
ตรวจประเมินตนเอง และแผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร ร่วมดำเนินการกับเจ้าของกระบวนการในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ธ.ก.ส. สื่อสาร ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจแก่พนักงานทั่วทั้ง
องค์กร ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานด้านนิติกร จำนวน 1 อัตรา
ไม่สูงกว่าหรือเทียบเท่าระดับ 9 ปฏิบัติงานประจำฝ่ายกฎหมาย ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้านนิติศาสตร์สาขา กฎหมายมหาชน กฎหมายธุรกิจ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความ รวมทั้งสอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
– มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายมหาชน หรือกฎหมายธุรกิจ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
– มีความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOFEL (แบบ Paper) ไม่น้อยกว่า 480 หรือ TOFEL (แบบ CBT) ไม่น้อยกว่า 135 หรือ TOFEL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.7 หรือผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเทียบเท่ากับ TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
– สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (Microsoft word, excel,PowerPoint , Internet)
– สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้ และมีความทุ่มเท เสียสละ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ทำหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทุกประเภทของธนาคาร งานกฎหมายธุรกิจและกฎหมายต่างประเทศ งานประสานงานการค้าระหว่างประเทศ งานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเครือข่ายธนาคาร งานสนับสนุนและประสานงานในภารกิจที่รับผิดชอบแก่กลุ่มงานกฎหมายประจำฝ่าย กิจการสาขาภาคและส่วนงานต่าง ๆ รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์การตลาด จำนวน 6 อัตรา
ไม่สูงกว่าหรือเทียบเท่าระดับ 9 ปฏิบัติงานประจำฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านการตลาดบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ สถิติประยุกต์ การเงินการธนาคาร หรือวิศวกรรมการเงินจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– มีประสบการณ์การทำงาน ดังนี้
1) ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินระหว่างประเทศ (Trade Finance) หรือการลงทุนระหว่างประเทศ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2) ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม (SMEs) หรือการตลาดเคลื่อนที่เร็ว (FMCG) มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3) ด้านวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อใช้ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจในการบริหารความ สัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
4) ด้านวิเคราะห์การตลาดผลิตภัณฑ์และการวิจัยตลาด มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
– มีความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOFEL (แบบ Paper) ไม่น้อยกว่า 442 หรือ TOFEL (แบบ CBT) ไม่น้อยกว่า 94 หรือ TOFEL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 42 หรือผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 หรือผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งสามารถเทียบเท่ากับ TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
– มีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ การสื่อสารการนำเสนอ การคิดอย่างเป็นระบบ และความรอบรู้เชิงธุรกิจ
– สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (Microsoft word, excel,PowerPoint , Internet)
– สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้ และมีความทุ่มเท เสียสละ
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรือปฏิบัติงานนอกเวลาได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยความต้องการ พฤติกรรมการบริโภคกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจของธนาคาร วิเคราะห์ วิจัยสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาการตลาด
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ-เงินฝาก การจัดทำแผนธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของธนาคาร งานกำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ งานสนับสนุนข้อมูลเชิงกลยุทธ์ ข้อมูลธุรกิจ รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com ตั้งแต่วันที่ 11-25 ธันวาคม 2557 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากมีจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอกับความต้องการ ธนาคารจะขยายระยะเวลาการรับสมัครต่อไปอีกไม่เกิน 15 วัน และธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>
สมัครงานคลิก!!!

Tags: , , , , , , ,