(( สมัครงาน ธกส call center )) ล่าสุด!! ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัคร Call Center หลายอัตรา 7-13 ตค 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

(( สมัครงาน ธกส call center )) ล่าสุด!! ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัคร Call Center หลายอัตรา 7-13 ตค 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สมัครงาน ธกส call center

สมัครงาน ธกส call center

ล่าสุด!! ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับสมัครผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท โดยจะทำการเปิดรับสมัครผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี บริบูรณ์ และมีคุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขา สามารถทำงานเป็นกะได้ สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมการสอบ และสมัครสอบได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…..

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงาน
ปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์(Call Center)
เงินเดือน 15,000 บาท
เพศ ชาย – หญิง
อายุ 18 – 30 ปี บริบูรณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูล/นำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคารแก่ลูกค้า รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานธนาคารแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ และช่องทางอื่นๆ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง (สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2556)
2. มีน้ำเสียงไพเราะ มีใจรักในงานให้บริการอย่างแท้จริง
3. สามารถทำงานเป็นกะตามที่ธนาคารกำหนดได้ โดยไม่มีเงื่อนไข (ตามเอกสารแนบท้าย)
4. มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดันและเร่งรัด และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีพอสมควร
5. สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 25 คำ/นาที
6. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel ได้ดี
7. ต้องปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครได้
8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.baac.or.th/content-job.php ตั้งแต่วันที่ 7-13 ตุลาคม 2556 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากผู้สมัครมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อธนาคารได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8331-2, 8334-6

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

พิมพ์แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมการสอบคลิก!!!

สมัครสอบคลิก!!!

ตัวอย่างแนวข้อสอบ >>>>
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 1 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 2 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 3 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 4 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 5 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 6 คลิก!!!

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึกการสมัคร และสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากผิดพลาดธนาคารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และจะไม่สามารถแก้ไข ชื่อ – สกุล , หมายเลขบัตรประชาชน ได้ในภายหลัง การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

Tags: , , ,