สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รับสมัครบุคคล 9 อัตรา 19 เม.ย.-10 พ.ค. 2555 สมัครงาน สทศ 2555 สทศ สมัครสอบ 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รับสมัครบุคคล 9 อัตรา 19 เม.ย.-10 พ.ค. 2555 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน สทศ 2555 สทศ สมัครสอบ 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21/04/2555 ___ข่าวดีสำหรับการรับสมัครงานวันนี้เป็นของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) รับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ นักวิชาการวัดและประเมินผล และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวม 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2555 ผู้ที่สนใจข้อมูลของ สมัครงาน สทศ 2555 สามารถติดตามได้ด้านล่างนี้เลยคะ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน สทศ 2555 สทศ สมัครสอบ 2555

สทศ. รับสมัครงาน 2555


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รับสมัครบุคคล 9 อัตรา 19 เม.ย.-10 พ.ค. 2555 สมัครงาน สทศ 2555 สทศ สมัครสอบ 2555

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ)
รับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ นักวิชาการวัดและประเมินผล และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวม 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2555
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน สทศ 2555 สทศ สมัครสอบ 2555
ประกาศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน สทศ 2555 สทศ สมัครสอบ 2555
ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของ กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ ในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวน ๙ อัตรา สถาบันฯจะดำเนินการจ้างโดยใช้เงินรายได้ ทั้งนี้จะได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ตามระเบียบของสถาบัน โดยมีรายละเอียดของแต่ละตำแหน่ง ดังนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน สทศ 2555 สทศ สมัครสอบ 2555
ตำแหน่งที่ ๑ หัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ
จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผล วิจัยทางการศึกษา การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒. มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการที่มีลักษณะผลตอบแทนเชิงธุรกิจ
๓. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทดสอบ ตามกระบวนการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบ และงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานไม่ต่ำกว่า ๕ ปี และมีประสบการณ์ในงานบริหารไม่ต่ำกว่า ๒ ปี
๔. ในกรณีที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ ต้องมีศักยภาพที่แสดงให้เห็นว่าทำงานบริหารได้
๕. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงาน
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน สทศ 2555 สทศ สมัครสอบ 2555
ตำแหน่งที่ ๒ นักวิชาการวัดและประเมินผล
จำนวน ๖ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. การศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
๒. มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี ทางด้านการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
๓. มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๔. มีความรู้ความสามารถในหลักสูตรและเนื้อหาวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการสอน
๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมทางสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และโปรแกรมการวัดประเมินผลได้ในระดับดี
๖. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียนเป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๗. มีผลงานทางวิชาการทางด้านการวัดและประเมินผล จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
๘. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงาน
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน สทศ 2555 สทศ สมัครสอบ 2555
ตำแหน่งที่ ๓ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน ๒ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. การศึกษาขั้นต่ำปริญญาปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒. ประสบการณ์ขั้นต่ำ ๑ – ๒ ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการบริหารการจัดการ และประสานงาน รวมทั้งการบริหารจัดการงานด้านเอกสาร
๓. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงาน
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน สทศ 2555 สทศ สมัครสอบ 2555
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หรือโหลดใบสมัครที่ (รายละเอียดและใบสมัคร) และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สถาบันทดสอบฯ
หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์จดหมายมาที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๒๘ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๓๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน สทศ 2555 สทศ สมัครสอบ 2555
วันเวลาที่รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน สทศ 2555 สทศ สมัครสอบ 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>__ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รับสมัครบุคคล 9 อัตรา 19 เม.ย.-10 พ.ค. 2555 สมัครงาน สทศ 2555 สทศ สมัครสอบ 2555

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน สทศ 2555 สทศ สมัครสอบ 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก เปิดสอบงานราชการ คะ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รับสมัครงาน 2555 สมัครงาน สทศ 2555 สทศ สมัครสอบ 2555


Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights