ออกแล้ว !! คุณสมบัติ ที่คาดว่าจะใช้รับ ผู้สมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิม.6 ปวช หรือเทียบเท่า สมัครตํารวจ ม.6 ปี 2555 สมัครตํารวจ 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ออกแล้ว !! คุณสมบัติ ที่คาดว่าจะใช้รับ ผู้สมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิม.6 ปวช หรือเทียบเท่า สมัครตํารวจ ม.6 ปี 2555 สมัครตํารวจ 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30/01/55 วันนี้มีข่าวอัพเดทคุณสมบัติ ที่คาดว่าจะใช้รับผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิม.6 หรือปวช. หรือเทียบเท่า ที่จะเปิดรับในปี 2555 นี้ โดยรายละเอียดนี้ทางเว็บไซต์ได้นำมาจาก ชีทรามดอทคอมซึ่งยังไม่ใช่ประกาศที่แน่ชัดแต่เป็นการคาดคะเน หากท่านใดมีความสนใจที่จะอ่านรายละเอียดต่อสามารถอ่านต่อได้ ด้านล่างคะ ออกแล้ว !! คุณสมบัติ ที่คาดว่าจะใช้รับ ผู้สมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิม.6 ปวช หรือเทียบเท่า สมัครตํารวจ ม.6 ปี 2555 สมัครตํารวจ 2555

ออกแล้ว !! คุณสมบัติ ที่คาดว่าจะใช้รับ ผู้สมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิม.6 ปวชหรือเทียบเท่า สมัครตํารวจ ม.6 ปี 2555 สมัครตํารวจ 2555

สมัครตํารวจ ม.6 ปี 2555 สมัครตํารวจ 2555

ออกแล้ว !! คุณสมบัติ ที่คาดว่าจะใช้รับ ผู้สมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิม.6 ปวชหรือเทียบเท่า สมัครตํารวจ ม.6 ปี 2555 สมัครตํารวจ 2555


คุณสมบัติ ที่คาดว่าจะใช้รับ ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิม.6 หรือปวช. หรือเทียบเท่า ที่จะเปิดรับในปี 2555 นี้


( คุณสมบัติและหลักสูตรการสอบที่แจ้งนี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างได้บ้าง ถ้าต้องการถูกต้อง 100 % ต้องคอยรายละเอียดที่จะแจ้งในวันเปิดรับสมัครของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่ที่แน่นอน เปิดรับ 100 % สำหรับวุฒิ ม.6 นี้)
วุฒิม.6 ปวช หรือเทียบเท่า สมัครตํารวจ ม.6 ปี 2555 สมัครตํารวจ

ระเบียบการเข้าเป็น นักเรียนนายสิบตำรวจ ของ ศูนย์ฝึกตำรวจภูธร วุฒิม.6 ปวช หรือเทียบเท่า สมัครตํารวจ ม.6 ปี 2555 สมัครตํารวจ

1. มีพื้นความรู้ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

2. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ โดยที่ต้องขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ตามกฎหมายและผ่านการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแล้ว

4. ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และวัดรอบอกหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร หายใจเข้าเต็มที่ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร

5. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

7. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือเป็นโรคที่ขัดต่อการฝึกอบรมที่ กำหนดไว้ในบัญชีชื่อโรค

8. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

9. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือสอบแข่งขันใด ๆ

10. ไม่เคยถูกให้ออกจากโรงเรียน หรือสถานศึกษาอื่นใด เพราะประพฤติชั่ว หรือกระทำผิดวินัยหรือมีความประพฤติไม่เรียบร้อย

ไม่รับสมัครบุคคลต่อไปนี้เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิม.6 ปวช หรือเทียบเท่า สมัครตํารวจ ม.6 ปี 2555 สมัครตํารวจ

1. ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวชในศาสนาใด ๆ

2. ทหารกองประจำการ ยกเว้นผู้ที่จะนำปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีนั้น

3. ผู้ที่อยู่ในข้อผูกพันกับกฎหมายว่าด้วยการเข้ารับราชการทหารไม่ว่ากรณีใด ๆ

หลักฐานที่ต้องเตรียมในการรับสมัครเข้าเป็น นักเรียนนายสิบตำรวจ ดังนี้ วุฒิม.6 ปวช หรือเทียบเท่า สมัครตํารวจ ม.6 ปี 2555 สมัครตํารวจ

1. ใบสมัครตามแบบที่กำหนด

2. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว จำนวน 12 รูป และขนาด 3 x 5 นิ้ว(โปสการ์ด) จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายต้องถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)

3. ประกาศนียบัตร หรือใบระเบียน หรือใบรับรองผลการศึกษาสอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. บัตรประจำตัวประชาชน, ใบแทนบัตรประจำตัวประชาชนที่ติดรูปถ่าย หรือบัตรข้าราชการ

6. หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

6.1 ทหารกองหนุน ใช้สมุดหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัว ทหารกองหนุนประเภท 1 หรือบัตรอนุญาตลา แบบ 2 ที่อนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.8

6.2 ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ใช้ใบ รับรองผลการตรวจผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกให้ใช้ใบสำคัญ (แบบ สด.9) สำหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2

6.3 ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

6.3.1 หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภท 1

6.3.2 หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้สำเร็จการฝึกแสดงว่า ได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

6.3.3 ทหารกองประจำการ ซึ่งมีกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีที่สมัคร ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้

6.4 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เป็นต้นค่าธรรมเนียมสอบผู้ที่จะสมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบคนละ 50.- บาท.

หลักสูตรการคัดเลือกด้วยวิธีสอบเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ วุฒิม.6 ปวช หรือเทียบเท่า สมัครตํารวจ ม.6 ปี 2555 สมัครตํารวจ

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ แบ่งเป็นวิชา

ความรู้ความ สามารถทั่วไป มีความสามารถทางด้านตัวเลข, และวิชาภาษาไทย

2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ แบ่งเป็น

วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้

วิชาพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

วิชาจริยธรรม

วิชา พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

3.1 การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

3.1.1 วิ่ง ระยะทาง 1,000 เมตร ใน 4 นาที 30 วินาที

3.1.2 ว่ายน้ำ ระยะทาง 25 เมตร ใน 30 วินาที

3.2 ตรวจร่างกาย จากคณะกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ

3.3 การตรวจสอบประวัติคดีอาญา และสืบความประพฤติ โดยเฉพาะบุคคลที่มีส่วนพัวพันกับยาเสพติดให้โทษ

3.4 การทดสอบบุคลิกภาพ ใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาโดยคณะแพทย์ และนักจิตวิทยา

3.5 การสัมภาษณ์ เป็นการพิจารณาบุคลิกภาพ รูปร่าง ลักษณะท่วงทีวาจา ความเหมาะสมการ เป็นตำรวจ วุฒิม.6 ปวช หรือเทียบเท่า สมัครตํารวจ ม.6 ปี 2555 สมัครตํารวจ

ที่มา ชีทรามดอทคอม

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ ปี 2555

แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม ปี 2555

Tags: , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights