[สมัครสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 67 อัตรา ปี 2558] เพิ่มเติมรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[สมัครสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 67 อัตรา ปี 2558] เพิ่มเติมรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

สมัครสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 67 อัตรา ปี 2558

สมัครสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 67 อัตรา ปี 2558

หลังจากที่ทางเว็บไซตืได้ลงข่าวประกาสรับสมัครสอบของกรมอุทยานแห่ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 67 อัตรา ในปี 2558 ไปแล้ว วันนี้กลับมาอัพเดทข่าวเพิ่มเติมกับรายละเอียดในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสอบสอบของกรมอุทยานแห่ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 67 อัตรา ในปี 2558 อาทิ การประกาศรายชื่อ และ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร เป็นต้น…

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประกาศกรมอุทยานแห่ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘

การประกาศรายชื่อ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ให้ทราบภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ที่เว็บไซต์ http://job.dnp.go.th และ http://www.dnp.go.th/personnel โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร
แยกเป็นรายหน่วยงานและรายตําแหน่งตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้ และผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชกําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด ดังต่อไปนี้

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแต่ละตําแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะทําการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะหลัก ความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 67 อัตรา ปี 2558 >>>>
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดที่ 4 คลิก!!!

Tags: , , , ,