[สมัครสอบกองทัพอากาศ ปี 2558] รับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดสอบกองทัพอากาศ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[สมัครสอบกองทัพอากาศ ปี 2558] รับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดสอบกองทัพอากาศ 2558

เปิดสอบกองทัพอากาศ 2558

เปิดสอบกองทัพอากาศ 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ล่าสุด!! กองทัพอากาศ โดยโรงเรียนจ่าอากาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนีกเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยผู้สนใจสามารถรับสมัครทาง INTERNET ผ่านเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th (ตั้งแต่ 1 ธ.ค.57 ถึงวันที่ 15 ก.พ.58) ระบบรับสมัครออนไลน์จะพิสูจน์ทราบบุคคลจากเลขประจำตัวประชาชน ดังนั้น ผู้สมัครต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง และผู้สมัครจะสมัครด้วยระบบออนไลน์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…..

กองทัพอากาศ โดยโรงเรียนจ่าอากาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนีกเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
1. เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปีในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ที่เกิด) ส่าหรับในปี 2558 นี้ต้องเป็นผู้ที่ เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538 ถึงปี พ.ศ. 2540 เท่านั้น
2. คุณวุฒิของผู้สมัคร
2.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2.1.1 สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556 มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
2.1.2 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (สัดส่วนผลการเรียนและผลการเรียนระดับชาติ) ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
2.1.3 กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (สัดส่วนผลการเรียนและผลการเรียนระดับชาติ) ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 6 ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
4. มีอวัยวะรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดร่างกาย เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกายตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
5. เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือสถาบันการศึกษาใด ๆ
10. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
11. ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณะเพศ
12. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
13. ไม่เป็นผู้มีรอยสักใด ๆ บนส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
รับสมัครทาง INTERNET ผ่านเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th (ตั้งแต่ 1 ธ.ค.57 ถึงวันที่ 15 ก.พ.58) ระบบรับสมัครออนไลน์จะพิสูจน์ทราบบุคคลจากเลขประจำตัวประชาชน ดังนั้น ผู้สมัครต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง และผู้สมัครจะสมัครด้วยระบบออนไลน์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!!

แผนที่โรงเรียนจ่าอากาศ

Tags: , , , , , ,