((สมัครสอบกองทัพอากาศ 2557)) เปิดสอบรวม 598 อัตรา!! 15 มค – 5 มีค 2557 เปิดสอบกองทัพอากาศ 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

((สมัครสอบกองทัพอากาศ 2557)) เปิดสอบรวม 598 อัตรา!! 15 มค – 5 มีค 2557 เปิดสอบกองทัพอากาศ 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สมัครสอบกองทัพอากาศ 2557

สมัครสอบกองทัพอากาศ 2557

หลังจากที่ทางทีมงานได้อัพเดทข่าวการรับสมัครสอบกองทัพอากาศในปี 2557 คร่าวๆ ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา วันนี้มีประกาศฉบับเต็มออกมาแล้ว โดยเนื้อหาของประกาศระบุถึงตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ คุณสมบัติทั่วไป กำหนดการรรับสมัคร วิธีการสมัครสอบ หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร และรายละเอียดอื่นๆที่สำคัญ สำหรับการสอบเข้ารับราชการ 598 อัตรา กับกองทัพอากาศ ในปี 2557 ส่วนรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครสอบ ทางทีมงานจะทยอยอัพเดทให้เรื่อยๆคะ…..

ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคดเลั ือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ส่วนกลาง (กทม.)

ด้วย กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๔๕๓ อัตรา

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จํานวน ๖๒ อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี – โท ในสาขาวิชาที่กําหนด (ผนวก ก)

2. บรรจุเป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จํานวน ๓๙๑ อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี (มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))(ผนวก ข)

การสมัครสอบและวิธีการสมัครสอบ
วิธีการสมัคร กองทัพอากาศเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง วันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยมีค่าใช้จ่าย จํานวน ๓๕๐ บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสอบ ๓๒๐ บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยนําแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ไปชําระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชําระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน KTB online (ต้องเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชําระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย (ต้องเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย) ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง วันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ภายในเวลาทําการของธนาคาร (ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัคร) ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว และจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
ตำแหน่งส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
ตำแหน่งกองบินและโรงเรียนการบิน