{สมัครสอบตํารวจ 2557} สนง.ตำรวจ เปิดสอบแล้วกว่า 6,800 อัตรา!! บัดนี้ – 13 สค 2557 สมัครสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 ปี 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

{สมัครสอบตํารวจ 2557} สนง.ตำรวจ เปิดสอบแล้วกว่า 6,800 อัตรา!! บัดนี้ – 13 สค 2557 สมัครสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 ปี 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คำแนะนำในการสมัครสอบ
1. ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบโปรแกรม Internet Explorer (IE) เวอร์ชั่น 8 หรือ เวอร์ชั่น 9 ในการสมัครสอบ
2. ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows XP ขึ้นไป
3. เพื่อความถูกต้องของการพิมพ์ใบชำระเงิน บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร กรุณาพิมพ์รายงานด้วย Adobe Reader 8 ขึ้นไป หรือเปิดด้วยโปรแกรม Foxit หรือหากมีปัญหาในการพิมพ์ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Foxit
4. รูปที่เตรียมใช้ในการสมัครสอบตามระบบต้อง เป็นรูปที่มีขนาดของไฟล์ไม่เกิน 50 kb กรณีที่ถ่ายรูปโดยกล้องที่มีความละเอียดและขนาดของไฟล์ใหญ่กว่าที่กำหนด จะใช้ในการสมัครสอบตามระบบไม่ได้
5. กรณีกรอกข้อมูลในใบสมัครไม่ถูกต้อง ให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเข้าสอบข้อเขียน โดยไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้อีก ยกเว้นกรณีกรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด ให้ติดต่อหน่วยที่ท่านได้สมัครสอบไว้ด้วยตนเอง
6. ในขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์ ผู้สมัครมีระยะเวลาในการกรอกข้อมูลได้ 30 นาทีนับจากเริ่มกรอกข้อมูล หากใช้เวลาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด จะต้องดำเนินการเข้าระบบการสมัครใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก

การรับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ

รับสมัครบุคคลภายนอก พ.ศ.2557 กลุ่มงานเทคนิค บช.ศ.
การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2557 (200 อัตรา)

new ประกาศรับสมัครฯ คลิก!!

new รับสมัคร คลิก!!

รับสมัครบุคคลภายนอก พ.ศ.2557 บช.ศ., ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, ศชต. และบช.ตชด.
นักเรียนนายสิบตำรวจ การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2557 (6,600 อัตรา)

new ประกาศรับสมัครฯ คลิก!!

new รับสมัคร คลิก!!

กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
100 อาคารวิทยาลัยการตำรวจ ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2941 0979 ต่อ 106, 108 และ 109 เว็บไซต์ กองการสอบ www.rcm.edupol.org

การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2557

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ “ใบสมัครออนไลน์” อ่านรายละเอียดการกรอกใบสมัคร และคลิกที่ “ดำเนินการต่อคลิกที่นี่” กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว ( เปิดรับสมัครวันที่ 22 ก.ค. 2557 – 13 ส.ค. 2557 ) กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และตรวจทานข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน, คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ และ ชื่อสกุล แล้วคลิกที่ “ต่อไป”
ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. และให้ชำระเงินภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ภายในเวลาทำการของธนาคาร

ขั้นตอนที่ 2 จะปรากฏข้อมูลของท่านที่กรอกลงในใบสมัครเพื่อให้ท่านตรวจทานข้อมูลอีกครั้งก่อนที่จะส่งใบสมัคร
– ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม แก้ไข จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
– ในกรณีที่ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว ต้องการส่งใบสมัคร กดปุ่ม ส่งใบสมัคร
ขั้นตอนที่ 3 หลังจากกดปุ่ม “ส่งใบสมัครแล้ว” จะปรากฏ ดังนี้
1. ข้อความตอบรับว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย”
2. ใบสมัครซี่งมีข้อมูลของผู้สมัครตามที่ได้กรอกไว้ และแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครจะต้อง
– เก็บใบสมัครไว้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ โดยกดปุ่มพิมพ์ หรือ ในกรณีที่ ผู้สมัครต้องการบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐาน กดปุ่มบันทึก
– นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตามกำหนดในประกาศรับสมัคร

3. เมื่อชำระเงินแล้ว ตั้งแต่เวลา 12.00 น.ของวันถัดไปหลังจากชำระเงิน ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เมนู “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและใบสมัคร” และให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
4. หากเข้าเมนู “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและใบสมัคร” แล้ว ไม่พบข้อมูลการชำระเงิน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่เมนู “ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร”

ขั้นตอนที่ 4 ใบสมัครจะมีความสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้สมัครชำระเงิน ในขั้นตอนที่ 3 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
หมายเหตุ ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครไปแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการพิมพ์ หรือบันทึกได้ในครั้งแรก จะสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครได้อีก โดยคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและใบสมัคร” จากนั้นกรอก เลขประจำตัวประชาชน และ กดปุ่ม ค้นหา จะปรากฏเลขประจำตัวสอบของผู้สมัคร ให้คลิกที่เลขประจำตัวสอบ แล้วจึง พิมพ์ หรือ บันทึก

ข้อควรระวัง
1. ผู้สมัครสามรถสมัครสอบได้ในสายสอบใดสายสอบหนึ่ง ในหน่วยสอบใดหน่วยสอบหนึ่ง และเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
2. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำมายื่นในภายหลัง ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าบริการในการสมัครสอบในทุกกรณี
3. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ
4. ชื่อ – ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นชื่อ -ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
5. ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เพราะจะใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขอ้างอิงตลอดการสอบ
6. ในขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์ ผู้สมัครมีระยะเวลาในการกรอกข้อมูลได้ 30 นาทีนับจากเริ่มกรอกข้อมูล หากใช้เวลาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด จะต้องดำเนินการเข้าระบบการสมัครใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก

**หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่หน่วยที่ท่านต้องการสมัครสอบ ในปุ่มสารพันปัญหาห้าม ทดสอบการสมัครโดยการอัพโหลดรูปถ่ายอื่นที่ไม่ถูกต้องในการสมัครสอบในครั้งนี้เพราะท่านอาจเสียสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้ได้

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจ เตรียมสอบในปี 2557 >>>>
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 เตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 เตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 เตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 เตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 4 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 เตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 5 คลิก!!!
แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 เตรียมสอบในปี 2557 ชุดที่ 6 คลิก!!!

สมัครสอบตำรวจ วุฒิ ม.6 ในปี 2557 >>>>>เข้าสู่เว็บไซต์เปิดรับสมัครสอบคลิก!!!

แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานเทคนิค 57.

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights