สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 อัตรา 13-24 ต.ค. 2557 สมัครสอบพนักงานราชการ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 อัตรา 13-24 ต.ค. 2557

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11/10/2557 อย่าลืมข่าว สถาบันราชานุกูล  กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด) นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (นักแก้ไขการได้ยิน) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล และ เจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา  ระหว่างวันที่ 13 – 24 ต.ค. 2557 นะคะ สนใจรายละเอียด สมัครสอบพนักงานราชการ 2558 เข้ามาเพิ่มเติมที่นี่เลย


สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 อัตรา 13-24 ต.ค. 2557 สมัครสอบพนักงานราชการ 2558

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 13 – 24 ต.ค. 2557

สถาบันราชานุกูล  กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด) นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (นักแก้ไขการได้ยิน) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล และ เจ้าพนักงานสถิติ จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา  ระหว่างวันที่ 13 – 24 ต.ค. 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด)

อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนที่เปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชากายภาพบำบัด วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางการแก้ไขความผิดปกติของการศื่อความหมาย
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (นักแก้ไขการได้ยิน)

อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนที่เปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชากายภาพบำบัด วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางการแก้ไขความผิดปกติของการศื่อความหมาย
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนที่เปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักสังคมสงเคราะห์

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนที่เปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. มีประสบการณ์การทำงานสังคมสงเคราะห์จิตเวชด้านพัฒนาการเด็กและสติปัญญาอย่างน้อย 1 ปี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน  18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนที่เปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
2.มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่สมัครงาน)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการพัสดุ

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนที่เปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ต่อจากอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาที่เกียวข้องกับงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท: บริหารทั่วไป
จำนวนที่เปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ต่อจากอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานสถิติ

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนที่เปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.มีประสบการณ์การทำงานด้านเวชระเบียน ไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันทีสมัครงาน)
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft office, Internet, SPSS

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันราชานุกูล ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 อัตรา 13-24 ต.ค. 2557 สมัครสอบพนักงานราชการ 2558

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,