กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2559 วันที่ 1 ธ.ค. 2558 – 31 ม.ค. 2559 สมัครสอบ จ่าอากาศ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2559 วันที่ 1 ธ.ค. 2558 – 31 ม.ค. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12/11/2558 มาแล้วคะ ข่าวด่วน สมัครสอบ จ่าอากาศ 2559 ทีหลายๆ ท่านรอคอยกันอยู่ เนื่องจาก กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2559 เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 สนใจเข้ามาอ่านรายละเอียด สมัครสอบ จ่าอากาศ 2559 ได้แล้วที่นี่คะ เรายกเอา link สอบเข้าจ่าอากาศ 2559 มาฝากทุกท่านเรียบร้อยแล้ว ไปดูกันเลย

 

123

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2559 วันที่ 1 ธ.ค. 2558 – 31 ม.ค. 2559 สมัครสอบ จ่าอากาศ 2559

กองทัพอากาศ
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2559 เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน
1. บุคคลพลเรือน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ (นับตามพระราช บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ที่เกิด) สำหรับในปี 2559 นี้ ต้องเป็นผู้ที เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2539 ถึงปี พ.ศ. 2541 เท่านั้น

2. คุณวุฒิของผู้สมัคร

2.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2.1.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
2.1.2 กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (สัดส่วนผลการเรียนและผลการเรียนระดับชาติ) ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ ในภาคเรียนที่ 6 ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครประเภททหารกองหนุน
สังกัดกองทัพอากาศ

1. ทหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ ต้องมีระยะเวลาในกองประจําการ อย่างน้อย 1 ปี อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ คือ ปี พ.ศ.ปีจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ที่เกิด) และในระหว่างรับราชการกองประจําการ ต้องไม่เคยถูกลงทัณฑ์ถึงขั้น “ขัง”
2. สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน และประเภททหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ

1. มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
2. มีอวัยวะรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดร่างกาย เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค และความพิการของร่างกายตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและ ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
3. เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคาพิพากษาโทษถึงที่ สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
7. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือสถาบัน การศึกษาใด ๆ
8. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
9. ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณะเพศ
10. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
11. มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นผู้มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เจาะหู

การสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 ที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th/

วิชาที่สอบภาควิชาการ

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ตามหลักสูตรปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียดดังนี้
– วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
– วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
– วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 175 คะแนน
– วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา คะแนนเต็ม 125 คะแนน  

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2559 วันที่ 1 ธ.ค. 2558 – 31 ม.ค. 2559 สมัครสอบ จ่าอากาศ 2559

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,