[ด่วน!!] ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา 8-15 สค 2555 สมัครสอบ ธกส 2555 สมัคร ธกส 55 สมัคร ธกส 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ด่วน!!] ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา 8-15 สค 2555 สมัครสอบ ธกส 2555 สมัคร ธกส 55 สมัคร ธกส 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31/07/2555 วันนี้เรามาอัพเดทข่าวการรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นพนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา และ ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานช่างปรับอากาศ จำนวน 1 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-15 สิงหาคม 2555 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเบื้องต้นได้ ตามลิ้งที่ได้แนบมาด้วยคะ [ด่วน!!] ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา 8-15 สค 2555 สมัครสอบ ธกส 2555 สมัคร ธกส 55 สมัคร ธกส 2555

[ด่วน!!] ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา 8-15 สค 2555 สมัครสอบ ธกส 2555 สมัคร ธกส 55 สมัคร ธกส 2555

สมัครสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส 2555


[ด่วน!!] ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา 8-15 สค 2555 สมัครสอบ ธกส 2555 สมัคร ธกส 55 สมัคร ธกส 2555

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร [ด่วน!!] ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา 8-15 สค 2555 สมัครสอบ ธกส 2555 สมัคร ธกส 55 สมัคร ธกส 2555
ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงาน

ช่างก่อสร้าง และ ช่างปรับอากาศ

รวม 3 อัตรา 8-15 สิงหาคม 2555

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง และ ช่างปรับอากาศ รวม 3 อัตรา 8-15 สิงหาคม 2555

– ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา
– ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานช่างปรับอากาศ จำนวน 1 อัตรา
[ด่วน!!] ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา 8-15 สค 2555 สมัครสอบ
ตําแหน่งที่สมัครและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1.1. ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง จํานวน 2 อัตรา ทําหน้าที่ ควบคุม
ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม บํารุงรักษา อาคารสํานักงานใหญ่ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
1.1.1 สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ด้านช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
1.1.2 มีความรู้ในการดูแลควบคุมระบบประปาสุขาภิบาลและสุขภัณฑ์ห้องน้ํา
ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องดับเพลิงด้วยน้ํา มีความสามารถในการอ่านแบบก่อสร้างได้
1.1.3 หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง งานซ่อมบํารุงระบบ
ประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร หรืองานก่อสร้างระบบประปา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1.2 ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานช่างปรับอากาศ จํานวน 1 อัตรา ทําหน้าที่ ควบคุม
ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบํารุงรักษา แก้ไขเหตุขัดข้องของ ระบบเครื่องปรับอากาศภายใน ตลอดจน
อุปกรณ์ส่วนประกอบของระบบเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสํานักงานใหญ่ และจัดการระบบ
เครื่องปรับอากาศ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด ช่วยเหลือ/สนับสนุน สาธิต แนะนํา และ
ซ่อมแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบเครื่องปรับอากาศได้
1.2.1 สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ด้านช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิคส์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
1.2.2 มีความรู้ในเรื่องระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ในระบบเครื่องปรับอากาศเป็นอย่างดี
1.2.3 หากมีประสบการณ์ในการซ่อมบํารุงระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก sheetram.com คะ [ด่วน!!] ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา 8-15 สค 2555 สมัครสอบ ธกส 2555 สมัคร ธกส 55 สมัคร ธกส 2555

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights