ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หลายอัตรา 12-20 ม.ค. 2558 สมัครสอบ ธอส 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน หลายอัตรา 12-20 ม.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11/01/2558 ข่าว สมัครสอบ ธอส 2558 มาแล้วคะ เพราะวันนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารความเสี่ยง ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส จำนวนหลายอัตรา ระหว่างวันที่ 12 – 20 ม.ค. 2558 สนใจเข้ามาอ่านรายละเอียด สมัครสอบ ธอส 2558 ได้เลยด้านล่างข้อความนี้ เราอัพเดตข้อมูล สมัครสอบ ธอส 2558 ไว้ให้ทั้งหมดแล้วหละคะ เชิญเลย


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หลายอัตรา 12-20 ม.ค. 2558 สมัครสอบ ธอส 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน จำนวนหลายอัตรา ระหว่างวันที่ 12 – 20 ม.ค. 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารความเสี่ยง ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส จำนวนหลายอัตรา ระหว่างวันที่ 12 – 20 ม.ค. 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
– มีสัญชาติไทย
– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
– ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคเรื้อนวัณโรคในระยะอันตรายโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
– ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
– ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
– คุณวุฒิปริญญาตรี/โท  สาขาเศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ  การบัญชีการธนาคาร การเงิน สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ ความเข้าใจ   ประสบการณ์ในกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงหรือตรวจสอบภายในของ สถาบันการเงิน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับปริญญาตรี หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับปริญญาโท ทั้งนี้ หากมีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการหรือการบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การนำเสนองานและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
– มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office อาทิ Word,Excel, Power Point  เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการรับสมัคร (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
–  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
–  สำเนาทะเบียนบ้าน
–  สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
–  หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
–  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
–  ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
–  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

วิธีการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ 0-2202-1951 และ 0-2202-1246

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 มกราคม พ.ศ. 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ 08.30 – 15.30 น. (พักเที่ยง)

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 หรือ www.ghbank.co.th ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หลายอัตรา 12-20 ม.ค. 2558 สมัครสอบ ธอส 2558

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,