((สมัคร กองทัพบก 57)) ล่าสุด!! กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครข้าราชการต่่ากว่าชั้นสัญญาบัตร 11 อัตรา 11 พย – 4 ธค 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

((สมัคร กองทัพบก 57)) ล่าสุด!! กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครข้าราชการต่่ากว่าชั้นสัญญาบัตร 11 อัตรา 11 พย – 4 ธค 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สมัคร กองทัพบก 57

สมัคร กองทัพบก 57

ล่าสุด!! กองพลทหารราบที่ 4 เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุนเข้ารับราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการต่่ากว่าชั้นสัญญาบัตร (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 จ่านวน 11 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2556 ในเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 ( เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ส่าหรับการรับสมัครจะรับสมัครเฉพาะที่กองพล ทหารราบที่ 4 โดยจะงดขายและรับสมัคร ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 เนื่องจากเป็นวันคล้าย วันสถาปนาหน่วย…….

ประกาศกองพลทหารราบที่ 4
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุนเข้ารับราชการ

กองพลทหารราบที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุนเข้ารับราชการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการต่่ากว่าชั้นสัญญาบัตร (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 จ่านวน 11 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร
– ต่าแหน่ง พลขับรถ (ชกท.๖๔๐, ๑๒๐) จำนวน 4 อัตรา
– ต่าแหน่ง เสมียน (ชกท.๗๑๐, ๗๑๑, ๗๑๖, ๗๒๒, ๗๖๐) จำนวน 2 อัตรา
– ต่าแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.๖๓๑, ๖๓๕) จำนวน 2 อัตรา
– ต่าแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.๖๓๑) จำนวน 1 อัตรา
– ต่าแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ (ชกท.๖๓๑) จำนวน 1 อัตรา
– ต่าแหน่ง พลสูทกรรม (ชกท.๙๔๐) จำนวน 1 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2556

การรับสมัคร
วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2556 ในเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30 – 16.30 ( เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ส่าหรับการรับสมัครจะรับสมัครเฉพาะที่กองพล ทหารราบที่ 4 โดยจะงดขายและรับสมัคร ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 เนื่องจากเป็นวันคล้าย วันสถาปนาหน่วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดคลิก!!!

Tags: , , , ,