สสวท. รับสมัครพนักงาน กว่า 8 อัตรา ปีงบประมาณ 2555 บัดนี้-18 พ.ค. 2555 สสวท รับสมัครงาน 2555 สสวท สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สสวท. รับสมัครพนักงาน กว่า 8 อัตรา ปีงบประมาณ 2555 บัดนี้-18 พ.ค. 2555___ สสวท. รับสมัครงาน ปีงบประมาณ 2555 สสวท รับสมัครงาน 2555 สสวท สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18/05/2555___ ข่าวการรับสมัครงานข่าวนี้มาจาก สสวท. รับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการ ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2555 บัดนี้ – 18 พฤษภาคม 2555 คะ รวทั้งสิ้นกว่า 8 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เช่น เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่เทคนิคสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว สนใจ สสวท รับสมัครงาน 2555 หรือ สสวท สมัครงาน 2555 ดูรายละเอียดที่นี่คะ
สสวท. รับสมัครงาน ปีงบประมาณ 2555 สสวท รับสมัครงาน 2555 สสวท สมัครงาน 2555

สสวท. รับสมัครงาน 2555


สสวท. รับสมัครพนักงาน กว่า 8 อัตรา ปีงบประมาณ 2555 บัดนี้-18 พ.ค. 2555 สสวท รับสมัครงาน 2555 สสวท สมัครงาน 2555

สสวท.
รับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการ ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2555 (บัดนี้ – 18 พฤษภาคม 2555)
สสวท. รับสมัครงาน ปีงบประมาณ 2555 สสวท รับสมัครงาน 2555 สสวท สมัครงาน 2555
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ประกาศรับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการ ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2555
สสวท. รับสมัครงาน ปีงบประมาณ 2555 สสวท รับสมัครงาน 2555 สสวท สมัครงาน 2555
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
– วุฒิปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงิน หรือวุฒิปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางบัญชี
– สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้ ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการค้นหาความรู้และข้อมูลในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี

สสวท. รับสมัครงาน ปีงบประมาณ 2555 สสวท รับสมัครงาน 2555 สสวท สมัครงาน 2555

2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน
จำนวน

2 อัตรา
– วุฒิปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงิน หรือวุฒิปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางบัญชี การเงิน
– สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้ ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการค้นหาความรู้และข้อมูลในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี

สสวท. รับสมัครงาน ปีงบประมาณ 2555 สสวท รับสมัครงาน 2555 สสวท สมัครงาน 2555

3. เจ้าหน้าที่บุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จำนวน

2 อัตรา
– วุฒิปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
– สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้ ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการค้นหาความรู้และข้อมูลในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี
สสวท. รับสมัครงาน ปีงบประมาณ 2555 สสวท รับสมัครงาน 2555 สสวท สมัครงาน 2555
4. เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป
– วุฒิปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า ก่อสร้าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้ ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการค้นหาความรู้และข้อมูลในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภค จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (โปรดแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์)
สสวท. รับสมัครงาน ปีงบประมาณ 2555 สสวท รับสมัครงาน 2555 สสวท สมัครงาน 2555
5. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
จำนวน

รวม 4 อัตรา คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายกฎหมาย
– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การจัดการ
– สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
– ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ภาษาใดภาษาหนึ่งในการปฏิบัติงานได้
– หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาก่อน
สสวท. รับสมัครงาน ปีงบประมาณ 2555 สสวท รับสมัครงาน 2555 สสวท สมัครงาน 2555
6. เจ้าหน้าที่เทคนิคสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน

2 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา/โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
– สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้ ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่งในการค้นหาความรู้และข้อมูลในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี
– หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบกราฟิคด้วยคอมพิวเตอร์ และ/หรือตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยเครื่องตัดต่อ Avid และ/หรือ DPS ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สสวท. รับสมัครงาน ปีงบประมาณ 2555 สสวท รับสมัครงาน 2555 สสวท สมัครงาน 2555

ผู้สมัครทุกตำแหน่งจะต้องมีผลการศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้
– ระดับปริญญาโทและเอก คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25 จากคะแนนเต็ม 4
– ระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 4
สสวท. รับสมัครงาน ปีงบประมาณ 2555 สสวท รับสมัครงาน 2555 สสวท สมัครงาน 2555
เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร ประวัติส่วนตัว พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาใบคะแนน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือใบรับรองวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วก่อนหมดเขตรับสมัคร
– ระดับปริญญาโทและเอก คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25 จากคะแนนเต็ม 4
– ระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 4
5. สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC Listening & Reading Test กลุ่มปฏิบัติการ: TOEIC 650 คะแนนขึ้นไป
6. กรณีผู้สมัครเป็นชาย จะต้องมีใบสำคัญแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารอย่างใดอย่างหนึ่งคือ สด.43 หรือ สด.8 หรือใบรับรองจากสัสดีอำเภอ หรือใบ ร.ด. ปี 3
กรอกข้อมูลใบสมัคร และแจ้งตำแหน่งที่จะสมัคร พร้อมสำเนาหลักฐานในข้อ 1-6 ทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 924 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 วงเล็บมุมซองสมัครงาน ส่งภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
สวท. รับสมัครงาน ปีงบประมาณ 2555 สสวท รับสมัครงาน 2555 สสวท สมัครงาน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลๆ ดีจาก sheetram คะ
สสวท. รับสมัครงาน ปีงบประมาณ 2555 สสวท รับสมัครงาน 2555 สสวท สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , ,