บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาเป็นนักเรียนไปรษณีย์ 180 คน 17-30 เม.ย. 2558 สอบนักเรียนไปรษณีย์ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาเป็นนักเรียนไปรษณีย์ 180 คน 17-30 เม.ย. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 07/04/2558 ข่าว สอบนักเรียนไปรษณีย์ 2558 มาแล้ว เนื่องจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี จำนวน 180 คน แบ่งเป็นชาย 110 คน หญิง 70 คน ระหว่างวันที่ 17 – 30 เมษายน 2558 ท่านใดสนใจรายละเอียด สอบนักเรียนไปรษณีย์ 2558 สามารถเข้ามาดาว์นโหลดเอกสารสอบนักเรียนไปรษณีย์ 2558 ได้ทั้งหมดที่นี่เลยคะ ห้ามพลาด


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาเป็นนักเรียนไปรษณีย์ 180 คน 17-30 เม.ย. 2558 สอบนักเรียนไปรษณีย์ 2558

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์ จำนวน 180 คน ระหว่างวันที่ 17 – 30 เมษายน 2558

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี จำนวน 180 คน แบ่งเป็นชาย 110 คน หญิง 70 คน ระหว่างวันที่ 17 – 30 เมษายน 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 180 คน แบ่งเป็นชาย 110 คน หญิง 70 คน

คุณวุฒิการศึกษา

– สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
– เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 (6เทอม)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– สัญาชาติไทย
– เพศหญิง โสด เพศชาย ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจำการแล้ว
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2533 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2541)
– ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
– เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย
– มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือโรคต่อไปนี้
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาสเพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
– ไม่ เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากกงานไว้ก่อนหรือต้องคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท
– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
– ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยร้ายแรงจากหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท
– ไม่เคยถูกลงโทษให้อก ไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ

วิธีการสมัครสอบ

กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558
ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง (ในเวลาทำการ)
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.com

ค่าสมัครสอบ/หลักฐานประกอบ
– ใบสมัคร
– บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
– สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระบุเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 จำนวน 1 ชุด (นำตัวจริงมาด้วย)
รูปถ่ายหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 รูป
– ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 300 บาท (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)

กำหนดการ
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวสอบ และผังที่นั่งสอบ วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2558 ทางเว็บไซต์ www.thailandpost.com
– การทดสอบทัศนคติ และการสอบสัมภาษณ์เมื่อผู้สมัครสอบผ่านการสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.
– ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 17 กรกฏาคม 2558

วิชาที่ใช้สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)

– คณิตศาสตร์
– ภาษาไทย
– ภาษาอังกฤษ
– คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาเป็นนักเรียนไปรษณีย์ 180 คน 17-30 เม.ย. 2558 สอบนักเรียนไปรษณีย์ 2558

Tags: , , , , , , , , , ,