กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 7 อัตรา 3-21 พ.ย. 2557 กรมทรัพยากรน้ำ สมัครงาน 58 สอบบรรจุราชการ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 7 อัตรา 3-21 พ.ย. 2557

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16/10/2557 ข่าว กรมทรัพยากรน้ำ สมัครงาน 58 เริ่มมีทยอยกันออกมาแล้วหละคะ เนื่องจาก กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ นิติกร และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน รับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 3 – 21 พฤศจิกายน 2557 สนใจอยากทราบรายละเอียด สอบบรรจุราชการ 2558 เข้ามาเพิ่มเติมได้เลยคะ


กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 7 อัตรา 3-21 พ.ย. 2557 กรมทรัพยากรน้ำ สมัครงาน 58 สอบบรรจุราชการ 2558

กรมทรัพยากรน้ำ
เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ รวม 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 – 21 พฤศจิกายน 2557

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รวม 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ นิติกร และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน รับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 3 – 21 พฤศจิกายน 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

2. ตำแหน่ง นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางสมุทรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ ทางฟิสิกส์ ทางสถิติ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

3. ตำแหน่ง นิติกร
บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

วันเวลาที่เปิดรับสมัครสอบ
ให้ ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือของตนเองและยื่น ใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมค่าธรรมเนียมสอบได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 8 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ 108/3 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 7 อัตรา 3-21 พ.ย. 2557 กรมทรัพยากรน้ํา สมัครงาน 58 สอบบรรจุราชการ 2558

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights