สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 11 อัตรา 1-21 พ.ย. 2560 สอบบรรจุราชการ 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 11 อัตรา 1-21 พ.ย. 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12/10/2560 รอแจ้งข่าว สอบบรรจุราชการ 2561 อยู่เช่นกันคะ แต่เนื่องจากข่าว สอบราชการ 2559 เอง ยังมีอัพเดตมาให้ทราบอยู่เรื่อยๆ อย่างเช่นวันนี้ เนื่องจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 21 พฤศจิกายน 2560 สนใจรออ่านรายละเอียด สอบงานราชการ 2560 ได้แล้วที่นี่นะคะ ห้ามพลาดเลย

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 11 อัตรา 1-21 พ.ย. 2560 สอบบรรจุราชการ 2560

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 21 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 21 พฤศจิกายน 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 11 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
จำนวน 17,500 – 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ปริญญาโท หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ /บริหารรัฐกิจ
2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติงาน
(1) จัดทำและให้บริการข้อมูลการค้าและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย ผู้ประกอบธุรกิจบริการ และผู้นำเข้าในต่างประเทศ
(2) พัฒนาความรู้ความสามารถแก่ภาคเอกชนในด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสมรรถนะในการส่งออก ตลอดจนประสานงาน และให้ความร่วมมือแก่สถาบันและองค์ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ
(3) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาด ธุรกิจ งานด้านการส่งเสริมการส่งออกรวมทั้งอำนายความสะดวก การบริหารจัดการด้านการค้า และการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจและขยายโอกาศในการแข่งขันทางการค้า
2. ด้านการวางแผน
วางแผนงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงกาาร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก ทีมงานหรือหน่่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้อมูลและสามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ
(2) ให้บริการข้อมูลวิชาการ สถิติการค้า การตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบข้อหารือต่างๆ ในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการ บุคคลทั้วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 11 อัตรา 1-21 พ.ย. 2560 สอบบรรจุราชการ 2560

Tags: , , , , , , , , , , , ,