สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบความรู้ทั่วไป ภาค ก. ประจำปี 2558 วันที่ 5-25 มี.ค. 2558 สมัครสอบ กพ 58 สอบ กพ 58 ภาค ก
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบความรู้ทั่วไป ภาค ก. ประจำปี 2558 5-25 มี.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25/02/2558 ข่าว สมัครสอบ กพ 58 มาแล้ว เนื่องจาก สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2558 เพื่อเข้ารับงานราชการรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2558 สนใจเพิ่มเติมรายละเอียด สอบ กพ 58 ภาค ก ได้แล้วที่นี่ เราอัพเดตรายละเอียด สอบ กพ ภาค ก 2558 ไว้แล้ว โอกาสดีๆ แบบนี้มาไม่บ่อยนะคะ ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด เราขอมอบโอกาสดีๆ นี้ไว้ให้คุณคะ


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบความรู้ทั่วไป ภาค ก. ประจำปี 2558 วันที่ 5-25 มี.ค. 2558 สมัครสอบ กพ 58 สอบ กพ 58 ภาค ก

สำนักงาน ก.พ.
รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2558

สำนัก งาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2558 เพื่อเข้ารับงานราชการรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2558

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดสอบ
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– ระดับปริญญาตรี
– ระดับปริญญาโท

รายวิชาที่ใช้ในการสอบ

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ความ สามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ ในเรื่องความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ อนุกรม โจทย์คณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูล
ความสามารถทางด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ ในเรื่อง อุปมาอุปไมย การสรุปความจากภาษา การสรุปความจากสัญลักษณ์ และการสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ความ เข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

วิธีการรับสมัคร

ผู้ ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ ‘การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558’ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบความรู้ทั่วไป ภาค ก. ประจำปี 2558 5-25 มี.ค. 2558 สมัครสอบ กพ 58 สอบ กพ 58 ภาค ก

ใหม่หมด!! แนวข้อสอบภาค ก (กพ) ปี 57..

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,