[สอบ ธกส 2560] ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ปีบัญชี 2560 จำนวน 300 อัตรา 17-21 เม.ย.2560 สมัคร ธกส 300 อัตรา 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[สอบ ธกส 2560] ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ปีบัญชี 2560 จำนวน 300 อัตรา 17-21 เม.ย.2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17/04/2560 โอว้โห ข่าวใหญ่มาแล้วค่า สมัคร ธกส 300 อัตรา 2560 เนื่องจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2560 จำนวน 300 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2560 สนใจอ่านรายละเอียด สอบ ธกส 2560 ได้แล้วที่นี่ โอกาสดีๆ ข่าว สอบ ธกส 2560 ที่เปิดแบบนี้ ไม่ได้มีบ่อยๆ คะ

Screen Shot 2017-04-18 at 5.30.51 PM

[สอบ ธกส 2560] ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ปีบัญชี 2560 จำนวน 300 อัตรา 17-21 เม.ย.2560 สมัคร ธกส 300 อัตรา 2560


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ปีบัญชี 2560 จำนวน 300 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2560

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2560 จำนวน 300 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

ประมาณการอัตราว่าง เพศชาย 200 อัตรา เพศหญิง 100 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อทั้งบุคคล นิติบุคคล สถาบันเกษตรกร ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัด การชาระหนี้ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรลูกค้าให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมการผลิตแปรรูป การตลาดและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ประชุม สื่อสารประชาสัมพันธ์ แนะนาผลิตภัณฑ์และให้บริการลูกค้ารวมทั้งบุคคลอื่นที่มาติดต่อกับธนาคาร สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/ วิชาเอก / โปรแกรมวิชา /แขนงวิชา ตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560
– เป็นผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง www.irecruitbaac.com ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560
– ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่ปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  MS-WORD และ MS-EXCEL เป็นอย่างดี
– สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา สถานที่ที่ธนาคารกำหนด
– หากมีความสามารถด้านภาษาอื่นๆ ธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสอบคัดเลือก

การสอบข้อเขียน ธนาคารกำหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560
โดยมีรายละเอียดในการสอบข้อเขียนดังนี้
– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
– วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง
– วิชาความละเอียดแม่นยำ
– การสอบสัมภาษณ์ จะดำเนินการสอบเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเท่านั้น
– การทดสอบบุคลิกภาพ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
นับตั้งแต่บัดนี้ – 21 เมษายน 2560

ธกส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> [สอบ ธกส 2560] ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ปีบัญชี 2560 จำนวน 300 อัตรา 17-21 เม.ย.2560 สมัคร ธกส 300 อัตรา 2560

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พนักงานพัฒนาธุรกิจ 60..

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พนักงานพัฒนาธุรกิจ 60..

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พนักงานพัฒนาธุรกิจ 60..

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พนักงานพัฒนาธุรกิจ 60..

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,