สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) รับสมัครเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต รวม 20 อัตรา 26 ตค – 13 พย 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) รับสมัครเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต รวม 20 อัตรา 26 ตค – 13 พย 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสํานักงาน ป.ป.ช. ในตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสํานักงาน ป.ป.ช. ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลาง บริหารงานบุคคลของสํานักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จํานวน ๒๐ อัตรา
๑.๒ เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษที่จะได้รับ
– อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท
– เงินค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เข้าไปที่เว็บไซต์ www.nacc.go.th เมนูบริการอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อระบบ รับสมัครสอบ online หรือ https://naccthaicbjob.com ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันสุดท้าย คือ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จะต้องสมัครภายในเวลา ๑๘.๐๐ น.)
(๒) กรอกใบสมัคร โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด ระบบจะออกเลขชําระเงินและแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ พร้อมอัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 5 เดือน ขนาด 9 x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB) รูปถ่ายที่อัปโหลด (upload) จะปรากฏบนบัตรประจําตัวสอบ และใบสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,