สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ รวม 67 อัตรา 8-31 กรกฎาคม 2563 สมัครสอบ สตง 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ รวม 67 อัตรา 8-31 กรกฎาคม 2563 สมัครสอบ สตง 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ด้วยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการเป็นข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ (๔) แห่ง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัครสอบ ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ และอัตราเงินเดือน ที่จะได้รับเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (สมัครสอบได้เพียง ๑ ตําแหน่ง)
๑.๑ ตําแหน่งที่รับสมัครสอบ (จํานวนที่จะบรรจุครั้งแรก)
(๑) ตําแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จํานวน ๕๐ อัตรา
(๒) ตําแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดําเนินงาน) จํานวน ๒ อัตรา
(๓) ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จํานวน ๖ อัตรา
(๔) ตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) จํานวน ๗ อัตรา
(๕) ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จํานวน ๒ อัตรา

๑.๒ ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติของตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
(รายละเอียดตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศฯ นี้)

๑.๓ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานการตรวจเงิน

๓. วันรับสมัครสอบ ค่าสมัครสอบและการชําระเงินค่าสมัครสอบ
๓.๑ วันรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://www.audit.go.th ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” หรือ https://oag.thaijobjob.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,