สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับบรรจุเข้ารับราชการ 9 อัตรา 3-24 สิงหาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับบรรจุเข้ารับราชการ 9 อัตรา 3-24 สิงหาคม 2563
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะดําเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งนิติกร ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ – ๑๔,๒๕๐ บาท
๑.๒ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ – ๑๔,๒๕๐ บาท
๑.๓ ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๔ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการ ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง หรือที่ ก.พ. กําหนด

๕. การรับสมัคร
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ถึง วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ และผู้สมัครสอบต้องไปชําระค่าธรรมเนียมในการสอบภายในวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
การสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตมีขั้นตอน ดังนี้
(๑) เข้าไปที่เว็บไซต์ https://ondethaijobjob.com เลือกหัวข้อ “สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ” และโปรดอ่านรายละเอียดการสมัครสอบตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ให้ละเอียดก่อนดําเนินการสมัครสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , ,