สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบ กว่า 5,200 อัตรา ประจำปี 2562 เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) 30 ตค – 6 พย 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบ กว่า 5,200 อัตรา ประจำปี 2562 เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) 30 ตค – 6 พย 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
การรับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ
รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2561 จำนวน 5,200 อัตรา (นสต.) รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561
ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, บช.ตชด. และ บช.น.
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561

หน่วยรับสมัครสอบ
– ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) จำนวน 300 อัตรา
– ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2) จำนวน 250 อัตรา
– ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3) จำนวน 300 อัตรา
– ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4) จำนวน 300 อัตรา
– ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) จำนวน 250 อัตรา
– ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6) จำนวน 300 อัตรา
– ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7) จำนวน 200 อัตรา
– ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8) จำนวน 200 อัตรา
– ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9) จำนวน 500 อัตรา
– กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 1,100 อัตรา
– กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จำนวน 1,500 อัตรา

หมายเหตุ
– นสต.1 เป็นอักษรย่อของสายสอบ นักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) ของหน่วยรับสมัคร ตํารวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9),กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และ กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.)
– นสต.2 เป็นอักษรย่อของสายสอบ นักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.)
ของหน่วยรับสมัคร กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) โดยจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวนสังกัด บก.ถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
ของหน่วยรับสมัคร กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.) โดยจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัด กองบัญชาการตํารวจสันติบาล (บช.ส.)
– นสต.3 เป็นอักษรย่อของสายสอบ นักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) ของหน่วยรับสมัคร กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.)
โดยจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน สังกัด สํานักงานส่งกําลังบํารุง (สกบ.) กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.), โรงเรียนนายร้อยตํารวจ (รร.นรต.), และ กองบินตํารวจ (บ.ตร.)

คุณสมบัติ
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
– อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
– ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) เตรียมสอบปี 2562 >>>>>>>>>>>>>>>
ตัวอย่างแนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) เตรียมสอบปี 2562 คลิก!!!

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ “ใบสมัครออนไลน์” อ่านรายละเอียดการกรอกใบสมัคร และคลิกที่ “ดำเนินการต่อคลิกที่นี่” กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว ( เปิดรับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2561 ) กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และตรวจทานข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน, คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ และ ชื่อสกุล แล้วคลิกที่ “ต่อไป”

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ระบบการรับสมัครจะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. และให้ชำระเงินภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ภายในเวลาทำการของธนาคาร

ขั้นตอนที่ 2 จะปรากฏข้อมูลของท่านที่กรอกลงในใบสมัครเพื่อให้ท่านตรวจทานข้อมูลอีกครั้งก่อนที่จะส่งใบสมัคร
– ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม แก้ไข จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
– ในกรณีที่ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว ต้องการส่งใบสมัคร กดปุ่ม ส่งใบสมัคร
– จะปรากฏหน้าจอยืนยันข้อมูลการสมัคร หากข้อมูลถูกต้อง กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อเป็นการส่งใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากกดปุ่ม “ยืนยัน” แล้วจะปรากฏ ดังนี้
1. ข้อความตอบรับว่า “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” และปุ่มพิมพ์ใบชำระเงิน
2. กดปุ่มพิมพ์ใบชำระเงิน หรือ ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐาน กดปุ่มบันทึก
นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตามกำหนดในประกาศรับสมัคร

3. เมื่อชำระเงินแล้ว ตั้งแต่เวลา 12.00 น.ของวันถัดไปหลังจากชำระเงิน ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร” หากตรวจ สอบแล้วไม่พบข้อมูลการชำระเงิน ให้ติดต่อสาขาธนาคารที่ทำการชำระเงินไว้โดยด่วน
4. หลังจากปิดรับสมัครแล้ว (ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 61 เป็นต้นไป) ให้เข้าระบบเมนู “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและใบสมัคร”
แล้วสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบเพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการสอบ

ขั้นตอนที่ 4 ใบสมัครจะมีความสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้สมัครชำระเงิน ในขั้นตอนที่ 3 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครไปแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการพิมพ์ หรือบันทึกได้ในครั้งแรก จะสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครได้อีก โดยคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบและใบสมัคร” จากนั้นกรอก เลขประจำตัวประชาชน และ กดปุ่ม ค้นหา จะปรากฏเลขประจำตัวสอบของผู้สมัคร ให้คลิกที่เลขประจำตัวสอบ แล้วจึง พิมพ์ หรือ บันทึก

ข้อควรระวัง
1. ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้หน่วยใดหน่วยหนึ่งและเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
2. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนำ
มายื่นในภายหลัง ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
และจะไม่คืนค่าบริการในการสมัครสอบในทุกกรณี
3. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก
หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ
4. ชื่อ – ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นชื่อ -ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงกับในบัตรประจำตัว
ประชาชน
5. ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง เพราะจะใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขอ้างอิงตลอดการสอบ
6. ในขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์ ผู้สมัครมีระยะเวลาในการกรอกข้อมูลได้ 35 นาทีนับจากเริ่มกรอกข้อมูล หากใช้เวลาเกินกว่าระยะเวลา
ที่กำหนด จะต้องดำเนินการเข้าระบบการสมัครใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights