สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 12 อัตรา 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 สมัครสอบตำรวจ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 12 อัตรา 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 สมัครสอบตำรวจ ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562
ประกาศโรงพยาบาลตํารวจ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยโรงพยาบาลตํารวจ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกําหนดลักษณะ งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครใน www.policehospital.org พร้อมกรอก ข้อมูลลงในใบสมัครและนํามายื่นด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายธุรการกําลังพล (งานทะเบียนพล) กองบังคับการอํานวยการ โรงพยาบาลตํารวจ ชั้น ๔ อาคารศรียานนท์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในวันและ เวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,