สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบรวม 9 อัตรา 18 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบรวม 9 อัตรา 18 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตังบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๙ อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่าน เว็บไซต์ http://jobotp.go.th หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

ประกาศสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตังบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ด้วยสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการในตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการและตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ ฉะนั้นอาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัตการ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน ๑ ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท

2. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัตการ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน ๕ ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท

3. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัตการ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน ๓ ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น ๙ อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่าน เว็บไซต์ http://jobotp.go.th หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,