สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2 อัตรา 29 มิ.ย -5 ก.ค. 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2 อัตรา 29 มิ.ย -5 ก.ค. 2555___ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26/06/2555___ ออกมาเรื่อยๆ ค่ะสำหรับการรับสมัครงานของสำนักงานประกันสังคม วันนี้เป็นประกาศจาก สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2555 นี้คะ ท่านที่รอโอกาสที่จะสมัครงานอยู่นั้น เป็นโอกาศดีของท่านแล้วหละคะ มาดูรายละเอียดตำแหน่งนักวิชาการแรงงานที่ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครกันเลยคะ
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2555

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครนักวิชาการแรงงาน 2555


สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2 อัตรา 29 มิ.ย -5 ก.ค. 2555

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2555
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2555
ชื่อตำแหน่ง :
นักวิชาการแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2555

อัตราเงินเดือน :
14,020 บาท
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2555
ประเภท :
บริหารทั่วไป
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2555
จำนวนตำแหน่งว่าง :
2 ตำแหน่ง
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2555
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2555
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงินการธนาคาร สถิติ นิเทศศาสตร์ (การโฆษนา การประชาสัมพันธ์) ครุศาสตร์ (คณิตศาสตร์ โสตทัศนศึกษา บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ ประชากรศึกษา)ศึกษาศาสตร์(บริหารธุรกิจ โสตทัศนศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์) ศิลปศาสตร์(สถิติ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) คอมพิวเตอร์หรือเรียนคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิจ

(๒) มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านวิชาการแรงงานอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติการเกี่ยวกับด้านการประกันสังคม เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และแรงงานและผู้ประกันตนมีหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการ หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงานด้านแรงงาน เพื่อประมวล วิเคราะห์ และการนำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการแผนงาน/โครงการ หลักเกณฑ์ วิธีการในการบริหารงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ และการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2555
วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานประกันสังคม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบในภารกิจการขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพนักงานราชการ

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2555

วิธีการประเมิน :
สอบข้อเขียน 100 คะแนน
– ทักษะ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานประกันสังคม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบในภารกิจการขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพนักงานราชการ

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2555

วิธีการประเมิน :
สอบข้อเขียน
– สมรรถนะ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานประกันสังคม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบในภารกิจการขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพนักงานราชการ
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2555
วิธีการประเมิน :
สอบสัมภาษณ์
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2555
เกณฑ์การประเมิน :
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ตามการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได้
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2555
เปิดรับสมัคร :
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2 อัตรา 29 มิ.ย -5 ก.ค. 2555

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>

แนวข้อสอบ สนง.ประกันสังคม นักวิชาการแรงงาน

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 2555

Tags: , , , , , , ,