สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัครนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4-24 มีนาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัครนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4-24 มีนาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะดําเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดย การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
หน่วยที่ ๑ ตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง

หน่วยที่ ๒ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือที่ ก.พ. จะกําหนด

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(ด) ให้ผู้สมัครสอบเปิดเว็บไซต์ การรับสมัครสอบแข่งขัน https://mdes.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,