สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา 27 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา 27 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
๑) เปิดเว็บไซต์ดังนี้
(๑) เว็บไซต์สํานักงาน ก.พ. http://job.ocsc.go.th -> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” -> “ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)” หรือ
(๒) เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ https://www.moc.go.th -> หัวข้อ “ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ -> “ข่าวประกาศรับสมัครงาน” -> “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)” หรือ
(๓) เว็บไซต์สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ http://www.ops.moc.go.th -> หัวข้อ “ข่าวสารข้าราชการ สป.” -> “รับสมัครคัดเลือก” > “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)” หรือ
(๔) เว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ http://personnel.ops.moc.go.th -> หัวข้อ “ข่าวสาร” -> “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , ,