สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา 21 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา 21 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม ความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก และเงินเดือนที่จะได้รับ
(๑) ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองกลาง จํานวน ๑ อัตรา
(๒) ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองกลาง จํานวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ อนึ่ง วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ จะปิดรับสมัครสอบ เวลา ๒๔.00 น. และผู้สมัครสอบต้องไปชําระค่าธรรมเนียมสอบ ภายในเวลาที่กําหนด ในข้อ ๔.๒ โดยผู้สมัครสอบสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนและรายละเอียดในการรับสมัครได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ ๐๒ ๕๐๗ ๒๕๓๒ และ ๐๒ ๕๐๗ ๒๕๓๔

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,