สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 577 อัตรา 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 577 อัตรา 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบ อัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อกลุ่มงาน และตําแหน่งที่ว่าง
ตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม จํานวน ๕๗๗ อัตรา
ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
สังกัดกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ศูนย์อํานวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต ๑-๑๖ และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานในสํานักงาน วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะ สมัครสอบตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบที่กําหนด ให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เข้าที่เว็บไซต์ https://m-culture. thaijobjob.com หัวข้อ “การรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง วัฒนธรรม”
(๒) เลือกแถบรายการ “ใบสมัครออนไลน์” กรอกใบสมัครสอบ โดยกรอกข้อความให้ถูกต้อง และครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์บมจ.กรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น CD หรือUSB หรือ Flash Dive เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,