สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครงานรวม 99 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครงานรวม 99 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์จะดําเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานประจําศูนย์อํานวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต ๑ – ๑๖ จํานวน ๑๖ เขต และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ในสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด จํานวน ๗๖ จังหวัด ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๒๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตําแหน่งและอัตราว่าง
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ่าปี) โดยไม่จํากัดวุฒิการศึกษา อัตราว่างตามรายละเอียดแนบท้าย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานเป่าปี่ไฉน ประโคมกลองชนะ ในพิธีพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ และพิธีพระราชทานเพลิงศพ
๒. ปฏิบัติในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทาน ดินพระราชทาน และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ (หีบ โกศ)
๓. ปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ ลําเลียง เครื่องประกอบเกียรติยศ สําหรับการปฏิบัติในพิธี การศพที่ได้รับพระราชทาน รวมทั้งดูแล บํารุง รักษา วัสดุอุปกรณ์
๔. ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ง และถอน เครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพ (หีบ โกศ) และจิตกาธานในพิธี การศพที่ได้รับพระราชทาน
๕. ปฏิบัติงานเครื่องสด (การแทงหยวก ดอกไม้) สําหรับตกแต่งจิตกาธาน
๖. ปฏิบัติงานริ้วขบวนเวียนเมรุ ประกอบด้วย คนนําริ้วขบวน ฉัตรเบญจา เสลี่ยงพระ เสลี่ยงโกศ สัปทนพระ สัปทนโกศ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
๗. ปฏิบัติงานนิมนต์พระสงฆ์ ดูแลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และเชิญผ้าไตร ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี(จ่าปี) ขอให้ยื่นใบสมัครโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยดําเนินการ ดังนี้
การสมัครด้วยตัวเองที่กลุ่มสรรหาและทะเบียนประวัติ (ชั้น ๕) กองกลาง สํานักงานปลัด กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
– สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ
– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน จํานวน ๑ ฉบับ
– รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๖ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึง วันสมัคร) จํานวน ๙ รูป
– สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ – สําเนาหลักฐานแบบสด. ๔ หรือแบบสด. ๔๓ จํานวน ๑ ฉบับ – สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,