สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง รวม 10 อัตรา 3-11 ธันวาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง รวม 10 อัตรา 3-11 ธันวาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ การบริหารสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการศักยภาพสูง พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนให้เป็นไปตามข้อตกลง ในสัญญาจ้าง

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงาน บริหารงานบุคคล กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชั้น ๘ ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๑๑๘๓, ๐ ๒๑๔๓ ๖๗๕๔
– ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงาน บริหารงานบุคคล กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชั้น 4 ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือ Download ใบสมัคร ได้ทาง http://www.mdes.go.th
– ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่กําหนด โดยใส่ซองปิดผนึกและระบุ หน้าซองถึง กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หรือ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่กําหนดทางไปรษณีย์ ให้ส่งไปรษณีย์ ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชั้น ๔ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยจะถือว่า วัน เดือน ปี ที่ทําการ ไปรษณีย์ประทับตราเป็นวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการรับสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,