สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 26 อัตรา 18-28 ตุลาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 26 อัตรา 18-28 ตุลาคม 2562
ข่าวอัพเดลล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจ ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ด้วยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจ ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี) ตําแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี) และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และมติคณะกรรมการดําเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจ ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตําแหน่ง
๑.๑.๑ รหัส ๐๑ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)
๑.๑.๒ รหัส o๒ ตําแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี)
๑.๑.๓ รหัส ๐๓ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.)

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
– ให้ผู้สมัครสอบเข้าที่เว็บไซต์ https://opm.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการหรือภารกิจ ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี”
– กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบ จะออกแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
– พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ ในรูปแบบไฟล์ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงินได้ โดยไปที่เว็บไซต์ https://opm.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้งชําระเงิน” แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใบสมัครที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,