สำนักงานมาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงาน รวม 14 อัตรา 26 ธันวาคม 2561 – 21 กุมภาพันธ์ 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานมาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงาน รวม 14 อัตรา 26 ธันวาคม 2561 – 21 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ และตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ด้วย สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) นักวิขาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอาหาร) และตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งที่ ๑ ตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)
ตําแหน่งที่ ๒ ตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา)
ตําแหน่งที่ ๓ ตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล)
ตําแหน่งที่ ๔ ตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ)
ตําแหน่งที่ ๕ ตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอาหาร)
ตําแหน่งที่ ๖ ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ.กําหนด

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://tisi.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จํากัด ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๕.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงิน (ข้อ ๕,๑ (๓)) ไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เรียบร้อยแล้ว และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๓๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน ๓๐ บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยระบบจะกําหนด เลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อม เลขประจําตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ที่เว็บไซต์ https://tisi.thaijobjob.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , ,