สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 22 อัตรา 11 – 31 มค 2561 สมัครสอบสำนักงานศาลยุติธรรม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 22 อัตรา 11 – 31 มค 2561 สมัครสอบสำนักงานศาลยุติธรรม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! สํานักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครงานใตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๒๒ ตําแหน่ง โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://op.thajobjob.com หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม
เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
ด้วยสํานักงานศาลยุติธรรมจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบ คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ มติคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ และจํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงานอัตราเงินเดือนและปัจจัยที่ได้รับอัตราเงินเดือนเพิ่ม
๑.๑ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๙.๔๐๐ – ๑๐,๓๔๐ บาท
๑.๒ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา ๑๐,๘๔๐ – ๑๑,๙๓๐ บาท
๑.๓ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๑๑,๕๐๐ – ๑๒๖๕๐ บาท
๑.๔ จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๒๒ ตําแหน่ง

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://op.thajobjob.com หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,